Commit cb173740 authored by tomkys144's avatar tomkys144

Fixes typo

parent 24f12901
Pipeline #81008813 passed with stages
in 2 minutes and 19 seconds
......@@ -5,7 +5,7 @@ draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
tags: [ "schuze" ]
---
První Pátek tohoto školního roku byl skutečně nabitý a plný nefalšovaného Pátečního ducha. Na začátku jsme byli šokováni počtem nových členů, kteří nás přišli navštívit. Po krátkém projevu, který proběhl v úterý o velké přestávce v učebné primy, se nám na Pátku objevilo **deset** nových tváří, nadšených pro vše, co jsme jim ukázali. Vojta měl na začátku přednášku o 3D tiskárně, která sklidila nemalý úspěch a vyvolala neutuchající nadšení. Dalším šokem, který nás čekal, byla kopírka, kterou našel jeden z členů zahozenou po cestě ze školy. Je sice funkční, ale velmi často se v ní zasekává papír, proto je otázkou, jestli pro ni najdeme využití nebo jestli bude rozebrána a přetvořena na něco jiného. Poté, co se trochu uklidnila atmosféra proběhly přednášky o [Kybersoutěži a PátekCTF](/talks/patekctf1) a o projektové dokumentaci. Nakonec jsme rozebrali pár starých elektrospotřebičů a poslední členové se rozešli domů.
První Pátek tohoto školního roku byl skutečně nabitý a plný nefalšovaného Pátečního ducha. Na začátku jsme byli šokováni počtem nových členů, kteří nás přišli navštívit. Po krátkém projevu, který proběhl v úterý o velké přestávce v učebně primy, se nám na Pátku objevilo **deset** nových tváří, nadšených pro vše, co jsme jim ukázali. Vojta měl na začátku přednášku o 3D tiskárně, která sklidila nemalý úspěch a vyvolala neutuchající nadšení. Dalším šokem, který nás čekal, byla kopírka, kterou našel jeden z členů zahozenou po cestě ze školy. Je sice funkční, ale velmi často se v ní zasekává papír, proto je otázkou, jestli pro ni najdeme využití nebo jestli bude rozebrána a přetvořena na něco jiného. Poté, co se trochu uklidnila atmosféra proběhly přednášky o [Kybersoutěži a PátekCTF](/talks/patekctf1) a o projektové dokumentaci. Nakonec jsme rozebrali pár starých elektrospotřebičů a poslední členové se rozešli domů.
Děkuji všem za účast a těším se na další takové Pátky,
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment