Commit ad3047c3 authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

Minor changes.

parent 776df068
Pipeline #80945996 passed with stages
in 3 minutes and 4 seconds
......@@ -10,7 +10,6 @@ menu:
landing:
weight: 1
---
# Vítejte na stránkách Pátku
Zatímco pátek je pátý den v týdnu, Pátek je skupina studentů, kteří se zajímají nejen o informatiku, ale také fyziku, elektrotechniku, radioamatérství, matematiku, biologii a vše co je zajímavé. Stejně jako se [pátečníci](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADci) Karla Čapka scházeli v jeho vile každé páteční odpoledne, tak se také my scházíme každé páteční odpoledne v jedné či více učebnách brandýského gymnázia poté, co všichni příčetní studenti odejdou domů. Velkou část těchto schůzek trávíme diskusemi o absurdních tématech (např. teorie myšlenky, antimyšlenky a jejich vzájemné anihilace), hádáním se o kontroverzních názorech (např. proč je Linux bezkonkurenčně lepší oproti ostatním operačním systémům) či prací na čemkoliv co, zrovna daný člen nestíhá. Děláme ale také mnoho *bohulibějších* činností:
### Přednášky PátekTalks
......
......@@ -10,7 +10,6 @@ menu:
landing:
weight: 1
---
# Welcome to the official website of Pátek
While "pátek" is the name of the fifth day of the week in Czech, Pátek is a group of students interested not only in IT and programming but also physics, electrical engineering, amateur radio, math, biology and anything interesting in general. Like [the Friday Men](https://en.wikipedia.org/wiki/Friday_Men) met in Karel Čapek's house every Friday afternoon, we meet every Friday afternoon in one or more classrooms in the grammar school in Brandýs nad Labem after all the sane students have gone home. A big part of these meetings is spent with discussions about absurd topics (e.g. the theory of thought, anti-thought and their mutual annihilation), arguing about controversial topics (e.g. why Linux is unbeatably better than all other OSes) and people tend to work on stuff they procrastinated to the last moments. We also do some *useful* stuff:
### PátekTalks
......
......@@ -14,4 +14,4 @@ menu:
---
Gymnázium získalo minulý rok 3D tiskárnu Prusa Reprap i3 Mk3, kterou mají na starosti čtyři členové Pátku. Na Pátcích se proto téměř neustále tiskne a jakýkoli Pátkař má možnost si za pomoci zkušenějších členů cokoliv vymodelovat a následně vytisknout. Většinou ale tiskneme blbinky, co si lidi najdou na [thingiversu](https://thingiverse.com).
[Obejdnávací formulář pro tisk](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBGasvDgj937T58yLhyG4WUVP7DMUAVAZYNjg5YkKqj1Ulaw/viewform)
<a target="_blank" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBGasvDgj937T58yLhyG4WUVP7DMUAVAZYNjg5YkKqj1Ulaw/viewform">Obejdnávací formulář pro tisk</a>
\ No newline at end of file
......@@ -13,4 +13,4 @@ menu:
---
Our grammar school acquired a Prusa RepRap i3 Mk3 3D printer, which is now managed by four members of Pátek. For that reason, we print almost constantly during our meetings and every member can, with the help of more experienced members, design and then print anything. Most people, however, choose to just download a shitty model from [thingiverse](https://thingiverse.com) and print that.
[Ordering form](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBGasvDgj937T58yLhyG4WUVP7DMUAVAZYNjg5YkKqj1Ulaw/viewform)
\ No newline at end of file
<a target="_blank" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBGasvDgj937T58yLhyG4WUVP7DMUAVAZYNjg5YkKqj1Ulaw/viewform">Ordering form</a>
\ No newline at end of file
......@@ -5,6 +5,6 @@ menu:
main:
weight: 16
landing:
weight: 4
weight: 3
---
Pátkaři jsou tvořivá sebranka, rádi bastlíme, kutíme a vyrábíme. Učíme se tím novým dovednostem a mrháme časem, který bychom jinak strávili něčím užitečnějším. Jedním z důvodů pro vznik těchto stránek byla naše touha podělit se o zkušenosti nabyté v rámci těchto projektů s ostatními Pátečníky, ale také s *normálními* lidmi. Když se tedy budete dostatečně snažit, možná zde najdete nějaké zajímavé informace o proběhlých a probíhajících projektech.
\ No newline at end of file
......@@ -5,7 +5,7 @@ menu:
main:
weight: 16
landing:
weight: 4
weight: 3
---
Members of Pátek are a creative bunch, we like to make stuff, bodge stuff and generally mess around. We learn new things and waste time that could be used for much more valuable activities. One of the reasons we had for creating this website was our desire to share our experiences with these projects with other members as well as with unsuspecting members of the public. If you try hard enough, you might even find some interesting information about ongoing and past projects.
......@@ -9,7 +9,7 @@ menu:
main:
weight: 8
landing:
weight: 3
weight: 4
title: "<patek-logo title='Talks' subtitle='Pátek'></patek-logo>"
---
Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* si členové, kteří vědí něco, co ostatní neví, připravují jednou za čas přednášky o tématech, které jim připadají zajímavé. Vzhledem k tomu, že většina starších členů Pátku jsou konzervativní informatici, se většina přednášek ubírá tímto směrem, avšak kdo má odvahu, může se jim postavit se svým tématem.
......
......@@ -4,8 +4,13 @@ date: 2019-08-06T09:43:00+02:00
draft: false
authors: [ "unknown" ]
when: 2019-08-06T09:43:00+02:00
buttonColor: "red"
navColor: "red"
menu:
main:
weight: 8
landing:
weight: 4
title: "<patek-logo title='Talks' subtitle='Pátek'></patek-logo>"
---
Talking about talks...
\ No newline at end of file
......@@ -5,6 +5,6 @@ draft: false
authors: [ "sijisu", "Greenscreener" ]
when: 2019-09-06T15:15:00+02:00
---
Kybersoutěž je česká soutěž v kyberbezpečnosti a "hackování", pořádaná mnoha českými úřady, které se zabývají touto problematikou. Oba jsme se této soutěže účastnili a [sijisu](/authors/sijisu) je dokonce členem národního týmu. V tomto Talku jsme mluvili o naší účasti v této soutěži, nabádali jsme ostatní Pátkaře k účasti a také jsme vyprávěli našich zkušenostech s kyberbezpečností.
Kybersoutěž je česká soutěž v kyberbezpečnosti a "hackování", pořádaná mnoha českými úřady, které se zabývají touto problematikou. Oba jsme se této soutěže účastnili a [Šimon](/authors/sijisu) je dokonce členem národního týmu. V tomto Talku jsme mluvili o naší účasti v této soutěži, nabádali jsme ostatní Pátkaře k účasti a také jsme vyprávěli našich zkušenostech s kyberbezpečností.
Dalším tématem bylo PátekCTF, malá "hackerská" soutěž, kterou [sijisu](/authors/sijisu) zorganizoval pro Pátečníky. Obsahovala několik jednoduchých úloh, na kterých si mohli Pátkaři vyzkoušet jak obvykle podobné soutěže fungují. V přednášce jsme prošli všechny úlohy a jejich příkladové řešení.
\ No newline at end of file
Dalším tématem bylo PátekCTF, malá "hackerská" soutěž, kterou [Šimon](/authors/sijisu) zorganizoval pro Pátečníky. Obsahovala několik jednoduchých úloh, na kterých si mohli Pátkaři vyzkoušet jak obvykle podobné soutěže fungují. V přednášce jsme prošli všechny úlohy a jejich příkladové řešení.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment