Commit a427b7a2 authored by Vojtěch Káně's avatar Vojtěch Káně

Fix grammar in czech version of talks overview

parent dcf3944b
Pipeline #91491370 passed with stages
in 2 minutes and 44 seconds
...@@ -12,7 +12,7 @@ menu: ...@@ -12,7 +12,7 @@ menu:
weight: 4 weight: 4
title: "<patek-logo title='Talks' subtitle='Pátek'></patek-logo>" title: "<patek-logo title='Talks' subtitle='Pátek'></patek-logo>"
--- ---
Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* si členové, kteří vědí něco, co ostatní neví, připravují jednou za čas přednášky o tématech, které jim připadají zajímavé. Vzhledem k tomu, že většina starších členů Pátku jsou konzervativní informatici, se většina přednášek ubírá tímto směrem, avšak kdo má odvahu, může se jim postavit se svým tématem. Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* si členové, kteří vědí něco, co ostatní neví, připravují jednou za čas přednášky o tématech, která jim připadají zajímavá. Vzhledem k tomu, že většina starších členů Pátku jsou konzervativní informatici, se většina přednášek ubírá tímto směrem, avšak kdo má odvahu, může se jim postavit se svým tématem.
Samozřejmě budeme moc rádi, pokud se k nám s přednášením přidá i někdo zajímavý, kdo není členem našeho uskupení. Samozřejmě budeme moc rádi, pokud se k nám s přednášením přidá i někdo zajímavý, kdo není členem našeho uskupení.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment