Commit 9b6cbce9 authored by tomkys144's avatar tomkys144

added talk message

Signed-off-by: default avatartomkys144 <[email protected]>
parent cb173740
Pipeline #81021141 failed with stage
in 2 minutes and 8 seconds
---
title: "Projektová dokumentace"
date: 2019-09-09T09:26:58+02:00
draft: false
authors: "Kyslík"
when: 2019-09-06T15:00:00+02:00
---
Projektová dokumentace je klíčovým prostředkem pro komunikaci nejen vývojářů s uživateli, avšak i mezi jednotlivými vývojáři, či v rámci jednho projektu. Proto jsme se nejdříve zaměřili na rozdělení jednotlivých typů dokumentace (interní, externí). Následovala krátká ukázka povedených a nepovedených dokumentací, jež byla provázena povídáním o správném psaní dokumentací a zakončeno prostorem pro dokumentaci.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment