Commit 8c8924b0 authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

Cleanup after @tomkys144's commit.

parent cc3b07d5
Pipeline #80861250 passed with stages
in 3 minutes and 22 seconds
---
title: "Blog"
menu: "main"
menu:
main:
weight: 3
---
---
title: "Blog"
menu: "main"
menu:
main:
weight: 3
---
---
title: "Kontakty"
menu: "main"
title: "Kontakt"
menu:
main:
weight: 20
---
#Pátek, z. s.
# Pátek, z. s.
ulice ČP
město PSČ
......@@ -11,10 +14,10 @@ IČ: 00000000
email: [[email protected]](mailto:[email protected])
Předseda: [Vojtěch Káně](mailto:[email protected]hbl.cz)
Předseda: [Vojtěch Káně](mailto:[email protected]gbl.cz)
Členové rady:
[Jan Černohorský](mailto:[email protected]),
[Eva Kospachová](mailto:[email protected]),
[Tomáš Kysela](mailto:[email protected]),
[Šimon Šustek](mailto:[email protected])
\ No newline at end of file
[Šimon Šustek](mailto:[email protected])
---
title: "Contacts"
menu: "main"
title: "Contact"
menu:
main:
weight: 20
---
#Pátek, z. s.
# Pátek, z. s.
ulice ČP
město PSČ
......@@ -11,10 +13,10 @@ IČ: 00000000
email: [[email protected]](mailto:[email protected])
Chairman: [Vojtěch Káně](mailto:[email protected]hbl.cz)
Chairman: [Vojtěch Káně](mailto:[email protected]gbl.cz)
Members of executive group:
Members of the executive board:
[Jan Černohorský](mailto:[email protected]),
[Eva Kospachová](mailto:[email protected]),
[Tomáš Kysela](mailto:[email protected]),
[Šimon Šustek](mailto:[email protected])
\ No newline at end of file
[Šimon Šustek](mailto:[email protected])
---
title: "Projekty"
menu: "main"
menu:
main:
weight: 16
---
---
title: "Projects"
menu: "main"
menu:
main:
weight: 16
---
......@@ -3,7 +3,9 @@ title: "Talks"
date: 2019-08-06T09:42:55+02:00
draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
menu: "main"
menu:
main:
weight: 8
---
Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* si členové, kteří vědí něco, co ostatní neví, připravují jednou za čas přednášky o tématech, které jim připadají zajímavé. Vzhledem k tomu, že většina starších členů Pátku jsou konzervativní informatici, se většina přednášek ubírá tímto směrem, avšak kdo má odvahu, může se jim postavit se svým tématem.
......
......@@ -4,6 +4,8 @@ date: 2019-08-06T09:43:00+02:00
draft: false
authors: [ "unknown" ]
when: 2019-08-06T09:43:00+02:00
menu: "main"
menu:
main:
weight: 8
---
Talking about talks...
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment