Commit 776df068 authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

Added some blog posts.

parent fbeceb55
Pipeline #80935181 passed with stages
in 3 minutes and 17 seconds
---
title: "Co se dělo na prvním Pátku tohoto školního roku"
date: 2019-09-08T14:22:42+02:00
draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
tags: [ "schuze" ]
---
První Pátek tohoto školního roku byl skutečně nabitý a plný nefalšovaného Pátečního ducha. Na začátku jsme byli šokováni počtem nových členů, kteří nás přišli navštívit. Po krátkém projevu, který proběhl v úterý o velké přestávce v učebné primy, se nám na Pátku objevilo **deset** nových tváří, nadšených pro vše, co jsme jim ukázali. Vojta měl na začátku přednášku o 3D tiskárně, která sklidila nemalý úspěch a vyvolala neutuchající nadšení. Dalším šokem, který nás čekal, byla kopírka, kterou našel jeden z členů zahozenou po cestě ze školy. Je sice funkční, ale velmi často se v ní zasekává papír, proto je otázkou, jestli pro ni najdeme využití nebo jestli bude rozebrána a přetvořena na něco jiného. Poté, co se trochu uklidnila atmosféra proběhly přednášky o [Kybersoutěži a PátekCTF](/talks/patekctf1) a o projektové dokumentaci. Nakonec jsme rozebrali pár starých elektrospotřebičů a poslední členové se rozešli domů.
Děkuji všem za účast a těším se na další takové Pátky,
GS
\ No newline at end of file
---
title: "Kybersoutěž a PátekCTF"
date: 2019-09-08T14:13:58+02:00
draft: false
authors: [ "sijisu", "Greenscreener" ]
when: 2019-09-06T15:15:00+02:00
---
Kybersoutěž je česká soutěž v kyberbezpečnosti a "hackování", pořádaná mnoha českými úřady, které se zabývají touto problematikou. Oba jsme se této soutěže účastnili a [sijisu](/authors/sijisu) je dokonce členem národního týmu. V tomto Talku jsme mluvili o naší účasti v této soutěži, nabádali jsme ostatní Pátkaře k účasti a také jsme vyprávěli našich zkušenostech s kyberbezpečností.
Dalším tématem bylo PátekCTF, malá "hackerská" soutěž, kterou [sijisu](/authors/sijisu) zorganizoval pro Pátečníky. Obsahovala několik jednoduchých úloh, na kterých si mohli Pátkaři vyzkoušet jak obvykle podobné soutěže fungují. V přednášce jsme prošli všechny úlohy a jejich příkladové řešení.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment