Commit 0aed293c authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

Added tags and post about LinuxDays.

parent e05c20b4
Pipeline #78983315 passed with stages
in 4 minutes and 7 seconds
......@@ -3,4 +3,5 @@ title: "{{ replace .Name "-" " " | title }}"
date: {{ .Date }}
draft: false
authors: [ "unknown" ]
tags: []
---
\ No newline at end of file
......@@ -17,7 +17,7 @@ Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* s
Pátkaři jsou tvořivá sebranka, rádi bastlíme, kutíme a vyrábíme. Učíme se tím novým dovednostem a mrháme časem, který bychom jinak strávili něčím užitečnějším. Jedním z důvodů pro vznik těchto stránek byla naše touha podělit se o zkušenosti nabyté v rámci těchto projektů s ostatními Pátečníky, ale také s *normálními* lidmi. Když se tedy budete dostatečně snažit, možná zde najdete nějaké zajímavé informace o proběhlých a probíhajících projektech.
### Výlety
Když se naskytne možnost, rádi vyjíždíme na mnohé výlety za vědou, např. za přednáškovou akcí [100vědců akademie věd ČR](https://100vedcu.cz).
Když se naskytne možnost, rádi vyjíždíme na mnohé výlety za vědou, např. za přednáškovou akcí [100vědců akademie věd ČR](https://100vedcu.cz). Další výlety [zde](/tags/vylet).
### PátekPrint
Gymnázium získalo minulý rok 3D tiskárnu Prusa Reprap i3 Mk3, kterou mají na starosti čtyři členové Pátku. Na Pátcích se proto téměř neustále tiskne a jakýkoli Pátkař má možnost si za pomoci zkušenějších členů cokoliv vymodelovat a následně vytisknout. Většinou ale tiskneme blbinky, co si lidi najdou na [thingiversu](https://thingiverse.com).
......
---
title: "Linuxdays"
date: 2019-08-27T15:06:07+02:00
draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
tags: [ "vylet" ]
---
Jako každý rok se 5. a 6. října koná na fakultě informačních technologií ČVUT v Praze LinuxDays - největší česká linuxácká konference. Už poněkolikáté jedeme v malé skupince poslouchat přednášky nejlepších z nejlepších v české komunitě linuxáků.
\ No newline at end of file
......@@ -30,4 +30,10 @@ other = "Přednášející"
other = "Datum přednášky"
[talks-paginator-heading]
other = "Nadcházející a proběhlé Talky"
\ No newline at end of file
other = "Nadcházející a proběhlé Talky"
[tags]
other = "Tagy"
[posts_with_tag]
other = "Přízpěvky s tagem"
\ No newline at end of file
......@@ -25,4 +25,10 @@ other = "{{ .Name }} didn't tell us anything about themselves."
other = "Speaker"
[talks-paginator-heading]
other = "Upcoming and past Talks"
\ No newline at end of file
other = "Upcoming and past Talks"
[tags]
other = "Tags"
[posts_with_tag]
other = "Posts with tag"
\ No newline at end of file
{{ define "main" }}
{{ partial "pageHeader.html" . }}
{{ $baseUrl := .Site.BaseURL }}
{{ $paginator := .Paginate (.Pages.ByPublishDate.Reverse) }}
{{ partial "paginator-buttons.html" $paginator }}
{{ range $paginator.Pages }}
<div class="box">
<div class="pageHeaderContainer">
{{ partial "blogPageHeader.html" . }}
</div>
<div class="content"><p> {{ .Summary }} <a href="{{ .Permalink }}">{{ T "readmore" }}</a> </p></div>
</div>
{{ end }}
{{ partial "paginator-buttons.html" $paginator }}
{{ partial "blogList.html" . }}
{{ end }}
\ No newline at end of file
{{ $baseUrl := .Site.BaseURL }}
{{ $paginator := .Paginate (.Pages.ByPublishDate.Reverse) }}
{{ partial "paginator-buttons.html" $paginator }}
{{ range $paginator.Pages }}
<div class="box">
<div class="pageHeaderContainer">
{{ partial "blogPageHeader.html" . }}
</div>
<div class="content"><p> {{ .Summary }} <a href="{{ .Permalink }}">{{ T "readmore" }}</a> </p></div>
</div>
{{ end }}
{{ partial "paginator-buttons.html" $paginator }}
\ No newline at end of file
......@@ -4,4 +4,10 @@
<p class="has-text-grey">
{{- T "author" -}}: {{ range .Params.authors }}{{ with $.Site.GetPage (printf "authors/%s" .) }}<a class="separateWithCommas" href="{{ .Permalink }}">{{ .Title }}</a>{{ end }}{{ end }}
</p>
{{ $baseUrl := .Site.BaseURL }}
{{ if .Params.tags }}
<p class="has-text-grey">
{{- T "tags" -}}: {{ range .Params.tags }}{{ with $.Site.GetPage (printf "tags/%s" .) }}<a class="separateWithCommas" href="{{ .Permalink }}">{{ .Title }}</a>{{ end }}{{ end }}
</p>
{{ end }}
</div>
{{ define "main" }}
<div class="pageHeader">
<h2 class="title pageTitle"><a href="{{ .Permalink }}">{{ T "posts_with_tag" }} "{{ .Title }}":</a></h2>
</div>
{{ partial "blogList.html" . }}
{{ end }}
{{ define "title" }}{{ T "posts_with_tag" }} "{{ .Title }}" | {{ .Site.Title }}{{ end }}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment