Commit 3d9ee77a authored by Sean Stangl's avatar Sean Stangl

Add 2019 VPF HAPO Championship (first meet of new Vietnam IPF affiliate!)

Sent in by Andrius Virbičianskas, who's helping them with technical matters.
parent 66fb07b4
Pipeline #96856508 failed with stage
in 28 minutes and 25 seconds
......@@ -12492,3 +12492,19 @@ Jen Hazzard,Jennifer Hazzard
Melissa DePrince,Melissa Deprince
Anna Birzhevaya,Anna Birzhevaia
Andrew DeSesa,Andrew Desesa
Cồ Ngọc Hải,Co Ngoc Hai
Phạm Ngọc Hoàng,Pham Ngoc Hoang
Nguyễn Hoàng Nam,Nguyen Hoang Nam
Lại Thùy Linh,Lai Thuy Linh
Đỗ Tiến Thành,Do Tien Thanh
Trần Văn Hoàng,Tran Van Hoang
Nguyễn Lê Trung Dũng,Nguyen Le Trung Dung
Hoàng Vũ Hải Linh,Hoang Vu Hai Linh
Hoàng Ngọc Linh Phương,HoangNgoc Linh Phuong
Hoàng Việt Hưng,Hoang Viet Hung
Nguyễn Hải Long,Nguyen Hai Long
Lê Mạnh Tú,Le Manh Tu
Phạm Hương Na,Pham Huong Na
Trầm Trí Thức,Tram Tri Thuc
Nguyễn Đức Tài,Nguyen Duc Tai
Phan Đức Lê Quý,Phan Duc Le Quy
HAPO stands for "Hanoi Powerlifting Organization".
https://drive.google.com/file/d/1xIYxKI4K5jdErKHvKlb_zI0wGxLovXDW/view?fbclid=IwAR1zKm6t3rHzzsZPWr7TQUluFz2PStcWL8MbbnHBE3yAfFbS4FzC3Y5Y59c
Place,Name,Sex,BirthDate,BirthYear,Age,Country,State,Equipment,Division,BodyweightKg,WeightClassKg,Squat1Kg,Squat2Kg,Squat3Kg,Best3SquatKg,Bench1Kg,Bench2Kg,Bench3Kg,Best3BenchKg,Deadlift1Kg,Deadlift2Kg,Deadlift3Kg,Best3DeadliftKg,TotalKg,Event
1,Lại Thùy Linh,F,,1997,22,,,Raw,FR-O,50.7,52,95,100,105,105,55,57.5,60,60,130,137.5,142.5,142.5,307.5,SBD
2,Hoàng Ngọc Linh Phương,F,,1997,22,,,Raw,FR-O,51.1,52,90,95,97.5,97.5,65,70,-72.5,70,125,130,132.5,132.5,300,SBD
3,Phạm Hương Na,F,,1991,28,,,Raw,FR-O,51.3,52,100,-107.5,-107.5,100,45,50,-52.5,50,100,115,122.5,122.5,272.5,SBD
4,Nguyen Thi Thu Quynh,F,,1985,33,,,Raw,FR-O,50,52,77.5,85,90,90,42.5,47.5,52.5,52.5,100,110,120,120,262.5,SBD
5,Tran Thanh Huyen,F,,1999,20,,,Raw,FR-O,43.3,52,70,77.5,82.5,82.5,35,37.5,42.5,42.5,90,105,110,110,235,SBD
1,Đinh Thị Hoa,F,,1995,24,,,Raw,FR-O,53.7,57,107.5,117.5,-122.5,117.5,57.5,62.5,65,65,122.5,132.5,137.5,137.5,320,SBD
2,Pham Thu Hang,F,,1996,23,,,Raw,FR-O,56.9,57,85,90,95,95,35,40,45,45,95,102.5,110,110,250,SBD
3,Tran Thuy Duong,F,,2003,16,,,Raw,FR-O,54.9,57,-85,-90,90,90,32.5,40,42.5,42.5,90,-100,100,100,232.5,SBD
1,Nguyen Kim Hoang Anh,F,,1997,22,,,Raw,FR-O,62.2,63,-72.5,75,80,80,40,42.5,45,45,95,100,102.5,102.5,227.5,SBD
1,Chau Thi Thanh Duyen,F,,2001,18,,,Raw,FR-O,74.1,63+,95,102.5,110,110,42.5,47.5,50,50,112.5,122.5,130,130,290,SBD
2,Vuong Thi Thuy,F,,1996,22,,,Raw,FR-O,64.9,63+,75,82.5,90,90,42.5,47.5,-52.5,47.5,112.5,117.5,120,120,257.5,SBD
3,Nguyen Hoang Phuong Dung,F,,1997,22,,,Raw,FR-O,66.4,63+,-90,95,100,100,40,42.5,-45,42.5,-100,107.5,112.5,112.5,255,SBD
1,Lê Mạnh Tú,M,,1992,27,,,Raw,MR-O,57.9,59,120,135,140,140,80,90,95,95,170,180,190,190,425,SBD
2,Bui Thanh Hoa,M,,1991,27,,,Raw,MR-O,57.7,59,115,125,132.5,132.5,72.5,82.5,85,85,-170,185,200,200,417.5,SBD
3,Ha Viet Thanh,M,,1992,27,,,Raw,MR-O,50.1,59,110,117.5,-122.5,117.5,67.5,70,-75,70,112.5,117.5,120,120,307.5,SBD
1,Nguyễn Đức Tài,M,,1996,23,,,Raw,MR-O,63.9,66,175,190,200,200,120,127.5,132.5,132.5,215,230,-240,230,562.5,SBD
2,Ngô Văn Hòa,M,,1995,24,,,Raw,MR-O,64.2,66,155,162.5,-170,162.5,130,135,,135,205,215,-225,215,512.5,SBD
3,Cồ Ngọc Hải,M,,1996,23,,,Raw,MR-O,64.2,66,170,180,-185,180,95,100,-105,100,-200,210,-220,210,490,SBD
4,Tran Quoc Thang,M,,1992,27,,,Raw,MR-O,65.2,66,157.5,167.5,-177.5,167.5,105,-112.5,-115,105,175,190,200,200,472.5,SBD
5,Nguyen Le Hai,M,,1998,21,,,Raw,MR-O,64.6,66,25,,,25,90,95,100,100,190,-202.5,202.5,202.5,327.5,SBD
1,Phạm Ngọc Hoàng,M,,1994,25,,,Raw,MR-O,72.5,74,210,220,-230,220,110,115,-117.5,115,225,237.5,250,250,585,SBD
2,Nguyễn Lê Trung Dũng,M,,1992,27,,,Raw,MR-O,73.1,74,180,190,200,200,130,135,-137.5,135,230,240,-250,240,575,SBD
3,Phan Duong Hung,M,,1991,28,,,Raw,MR-O,73.9,74,195,202.5,212.5,212.5,-107.5,115,-120,115,210,227.5,-240,227.5,555,SBD
4,Nguyen Duy Hung,M,,1990,29,,,Raw,MR-O,73.5,74,185,195,-205,195,105,115,125,125,180,190,-205,190,510,SBD
5,Do Quoc Anh,M,,1990,29,,,Raw,MR-O,73.7,74,160,175,-185,175,95,102.5,-107.5,102.5,-210,220,-227.5,220,497.5,SBD
6,Hoàng Vũ Hải Linh,M,,1999,19,,,Raw,MR-O,73.1,74,150,157.5,162.5,162.5,90,95,-100,95,195,205,-212.5,205,462.5,SBD
7,Doan Thanh Viet,M,,1992,26,,,Raw,MR-O,71,74,150,160,170,170,102.5,107.5,112.5,112.5,155,165,175,175,457.5,SBD
8,Phan Đức Lê Quý,M,,1988,31,,,Raw,MR-O,73.8,74,160,170,-180,170,105,-112.5,-112.5,105,170,180,-195,180,455,SBD
9,Hoàng Việt Hưng,M,,1994,25,,,Raw,MR-O,70.7,74,150,157.5,165,165,90,-95,95,95,175,185,192.5,192.5,452.5,SBD
10,Tran Hung Lan,M,,1991,28,,,Raw,MR-O,72.2,74,-150,-150,150,150,102.5,110,115,115,185,-200,-200,185,450,SBD
11,Bach Ngoc An,M,,2001,18,,,Raw,MR-O,73.3,74,150,155,-160,155,100,-102.5,-102.5,100,160,170,180,180,435,SBD
12,Nguyen Ngoc Thang,M,,2000,18,,,Raw,MR-O,72.4,74,135,-142.5,150,150,90,-95,-100,90,172.5,185,-200,185,425,SBD
13,Trinh Tien Dung,M,,1997,22,,,Raw,MR-O,72.5,74,150,155,-160,155,80,90,-95,90,180,-190,-190,180,425,SBD
14,Nguyen Duc Lap,M,,1993,26,,,Raw,MR-O,70,74,130,137.5,142.5,142.5,80,90,100,100,165,175,180,180,422.5,SBD
15,Nguyen Tien Thang,M,,2000,19,,,Raw,MR-O,70.1,74,-140,142.5,152.5,152.5,-105,110,115,115,150,-155,155,155,422.5,SBD
16,Nguyễn Hải Long,M,,1991,28,,,Raw,MR-O,73.4,74,130,140,-147.5,140,90,95,97.5,97.5,170,180,-185,180,417.5,SBD
1,Đỗ Tiến Thành,M,,1998,21,,,Raw,MR-O,78.8,83,190,205,215,215,140,145,152.5,152.5,265,280,-300,280,647.5,SBD
2,Trần Văn Hoàng,M,,1995,24,,,Raw,MR-O,81.8,83,205,210,215,215,120,130,135,135,230,240,250,250,600,SBD
3,Trầm Trí Thức,M,,1992,27,,,Raw,MR-O,81.5,83,200,-210,-215,200,140,147.5,150,150,210,-220,-220,210,560,SBD
4,Tran Kien Phat,M,,1991,27,,,Raw,MR-O,81.8,83,185,-195,-195,185,120,130,-132.5,130,230,245,-250,245,560,SBD
5,Nguyen Duc Ngoc,M,,1994,25,,,Raw,MR-O,81.2,83,162.5,180,,180,107.5,-110,110,110,175,195,-205,195,485,SBD
6,Nguyễn Hoàng Nam,M,,1991,28,,,Raw,MR-O,76.7,83,170,180,190,190,90,97.5,102.5,102.5,180,187.5,-195,187.5,480,SBD
7,Tran Trung,M,,1998,21,,,Raw,MR-O,77.7,83,160,170,180,180,100,105,107.5,107.5,-180,180,190,190,477.5,SBD
1,Do Van Duong,M,,1999,20,,,Raw,MR-O,104.4,83+,215,230,242.5,242.5,135,145,152.5,152.5,235,245,255,255,650,SBD
2,Hoang Minh Hieu,M,,1994,25,,,Raw,MR-O,100.2,83+,190,205,227.5,227.5,110,-117.5,117.5,117.5,200,227.5,-245,227.5,572.5,SBD
3,Tran Minh Duc,M,,1997,22,,,Raw,MR-O,87.9,83+,182.5,192.5,200,200,110,117.5,-125,117.5,195,205,215,215,532.5,SBD
4,Ngo Hoang Nam,M,,1995,24,,,Raw,MR-O,87.8,83+,160,175,185,185,90,100,-105,100,180,200,-215,200,485,SBD
5,Tran Viet Tung,M,,1990,29,,,Raw,MR-O,86.3,83+,160,-170,175,175,100,107.5,115,115,180,190,-200,190,480,SBD
6,Nguyen Hung Cuong,M,,1990,29,,,Raw,MR-O,89.6,83+,155,-165,-172.5,155,100,105,115,115,-165,172.5,180,180,450,SBD
Federation,Date,MeetCountry,MeetState,MeetTown,MeetName
VPF,2019-11-16,Vietnam,,Hanoi,HAPO Championship
OPL Format v1,Submit by email:,issues@openpowerlifting.org,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Federation,Date,MeetCountry,MeetState,MeetTown,MeetName,Formula,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
OTHER,2019-11-16,,,,HAPO Championship 2019 (Vietnam),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Place,Name,Instagram,Sex,BirthYear,Age,Country,State,Equipment,Division,BodyweightKg,WeightClassKg,Squat1Kg,Squat2Kg,Squat3Kg,Best3SquatKg,Bench1Kg,Bench2Kg,Bench3Kg,Best3BenchKg,Deadlift1Kg,Deadlift2Kg,Deadlift3Kg,Best3DeadliftKg,TotalKg,Event
1,Lai Thuy Linh,,F,1997,22,,,Raw,Women's Raw Open,50.7,52,95,100,105,105,55,57.5,60,60,130,137.5,142.5,142.5,307.5,SBD
2,HoangNgoc Linh Phuong,,F,1997,22,,,Raw,Women's Raw Open,51.1,52,90,95,97.5,97.5,65,70,-72.5,70,125,130,132.5,132.5,300,SBD
3,Pham Huong Na,,F,1991,28,,,Raw,Women's Raw Open,51.3,52,100,-107.5,-107.5,100,45,50,-52.5,50,100,115,122.5,122.5,272.5,SBD
4,Nguyen Thi Thu Quynh,,F,1985,33,,,Raw,Women's Raw Open,50,52,77.5,85,90,90,42.5,47.5,52.5,52.5,100,110,120,120,262.5,SBD
5,Tran Thanh Huyen,,F,1999,20,,,Raw,Women's Raw Open,43.3,52,70,77.5,82.5,82.5,35,37.5,42.5,42.5,90,105,110,110,235,SBD
1,Dinh Thi Hoa,,F,1995,24,,,Raw,Women's Raw Open,53.7,57,107.5,117.5,-122.5,117.5,57.5,62.5,65,65,122.5,132.5,137.5,137.5,320,SBD
2,Pham Thu Hang,,F,1996,23,,,Raw,Women's Raw Open,56.9,57,85,90,95,95,35,40,45,45,95,102.5,110,110,250,SBD
3,Tran Thuy Duong,,F,2003,16,,,Raw,Women's Raw Open,54.9,57,-85,-90,90,90,32.5,40,42.5,42.5,90,-100,100,100,232.5,SBD
1,Nguyen Kim Hoang Anh,,F,1997,22,,,Raw,Women's Raw Open,62.2,63,-72.5,75,80,80,40,42.5,45,45,95,100,102.5,102.5,227.5,SBD
1,Chau Thi Thanh Duyen,,F,2001,18,,,Raw,Women's Raw Open,74.1,63+,95,102.5,110,110,42.5,47.5,50,50,112.5,122.5,130,130,290,SBD
2,Vuong Thi Thuy,,F,1996,22,,,Raw,Women's Raw Open,64.9,63+,75,82.5,90,90,42.5,47.5,-52.5,47.5,112.5,117.5,120,120,257.5,SBD
3,Nguyen Hoang Phuong Dung,,F,1997,22,,,Raw,Women's Raw Open,66.4,63+,-90,95,100,100,40,42.5,-45,42.5,-100,107.5,112.5,112.5,255,SBD
1,Le Manh Tu,,M,1992,27,,,Raw,Men's Raw Open,57.9,59,120,135,140,140,80,90,95,95,170,180,190,190,425,SBD
2,Bui Thanh Hoa,,M,1991,27,,,Raw,Men's Raw Open,57.7,59,115,125,132.5,132.5,72.5,82.5,85,85,-170,185,200,200,417.5,SBD
3,Ha Viet Thanh,,M,1992,27,,,Raw,Men's Raw Open,50.1,59,110,117.5,-122.5,117.5,67.5,70,-75,70,112.5,117.5,120,120,307.5,SBD
1,Nguyen Duc Tai,,M,1996,23,,,Raw,Men's Raw Open,63.9,66,175,190,200,200,120,127.5,132.5,132.5,215,230,-240,230,562.5,SBD
2,Ngo Van Hoa,,M,1995,24,,,Raw,Men's Raw Open,64.2,66,155,162.5,-170,162.5,130,135,,135,205,215,-225,215,512.5,SBD
3,Co Ngoc Hai,,M,1996,23,,,Raw,Men's Raw Open,64.2,66,170,180,-185,180,95,100,-105,100,-200,210,-220,210,490,SBD
4,Tran Quoc Thang,,M,1992,27,,,Raw,Men's Raw Open,65.2,66,157.5,167.5,-177.5,167.5,105,-112.5,-115,105,175,190,200,200,472.5,SBD
5,Nguyen Le Hai,,M,1998,21,,,Raw,Men's Raw Open,64.6,66,25,,,25,90,95,100,100,190,-202.5,202.5,202.5,327.5,SBD
1,Pham Ngoc Hoang,,M,1994,25,,,Raw,Men's Raw Open,72.5,74,210,220,-230,220,110,115,-117.5,115,225,237.5,250,250,585,SBD
2,Nguyen Le Trung Dung,,M,1992,27,,,Raw,Men's Raw Open,73.1,74,180,190,200,200,130,135,-137.5,135,230,240,-250,240,575,SBD
3,Phan Duong Hung,,M,1991,28,,,Raw,Men's Raw Open,73.9,74,195,202.5,212.5,212.5,-107.5,115,-120,115,210,227.5,-240,227.5,555,SBD
4,Nguyen Duy Hung,,M,1990,29,,,Raw,Men's Raw Open,73.5,74,185,195,-205,195,105,115,125,125,180,190,-205,190,510,SBD
5,Do Quoc Anh,,M,1990,29,,,Raw,Men's Raw Open,73.7,74,160,175,-185,175,95,102.5,-107.5,102.5,-210,220,-227.5,220,497.5,SBD
6,Hoang Vu Hai Linh,,M,1999,19,,,Raw,Men's Raw Open,73.1,74,150,157.5,162.5,162.5,90,95,-100,95,195,205,-212.5,205,462.5,SBD
7,Doan Thanh Viet,,M,1992,26,,,Raw,Men's Raw Open,71,74,150,160,170,170,102.5,107.5,112.5,112.5,155,165,175,175,457.5,SBD
8,Phan Duc Le Quy,,M,1988,31,,,Raw,Men's Raw Open,73.8,74,160,170,-180,170,105,-112.5,-112.5,105,170,180,-195,180,455,SBD
9,Hoang Viet Hung,,M,1994,25,,,Raw,Men's Raw Open,70.7,74,150,157.5,165,165,90,-95,95,95,175,185,192.5,192.5,452.5,SBD
10,Tran Hung Lan,,M,1991,28,,,Raw,Men's Raw Open,72.2,74,-150,-150,150,150,102.5,110,115,115,185,-200,-200,185,450,SBD
11,Bach Ngoc An,,M,2001,18,,,Raw,Men's Raw Open,73.3,74,150,155,-160,155,100,-102.5,-102.5,100,160,170,180,180,435,SBD
12,Nguyen Ngoc Thang,,M,2000,18,,,Raw,Men's Raw Open,72.4,74,135,-142.5,150,150,90,-95,-100,90,172.5,185,-200,185,425,SBD
13,Trinh Tien Dung,,M,1997,22,,,Raw,Men's Raw Open,72.5,74,150,155,-160,155,80,90,-95,90,180,-190,-190,180,425,SBD
14,Nguyen Duc Lap,,M,1993,26,,,Raw,Men's Raw Open,70,74,130,137.5,142.5,142.5,80,90,100,100,165,175,180,180,422.5,SBD
15,Nguyen Tien Thang,,M,2000,19,,,Raw,Men's Raw Open,70.1,74,-140,142.5,152.5,152.5,-105,110,115,115,150,-155,155,155,422.5,SBD
16,Nguyen Hai Long,,M,1991,28,,,Raw,Men's Raw Open,73.4,74,130,140,-147.5,140,90,95,97.5,97.5,170,180,-185,180,417.5,SBD
1,Do Tien Thanh,,M,1998,21,,,Raw,Men's Raw Open,78.8,83,190,205,215,215,140,145,152.5,152.5,265,280,-300,280,647.5,SBD
2,Tran Van Hoang,,M,1995,24,,,Raw,Men's Raw Open,81.8,83,205,210,215,215,120,130,135,135,230,240,250,250,600,SBD
3,Tram Tri Thuc,,M,1992,27,,,Raw,Men's Raw Open,81.5,83,200,-210,-215,200,140,147.5,150,150,210,-220,-220,210,560,SBD
4,Tran Kien Phat,,M,1991,27,,,Raw,Men's Raw Open,81.8,83,185,-195,-195,185,120,130,-132.5,130,230,245,-250,245,560,SBD
5,Nguyen Duc Ngoc,,M,1994,25,,,Raw,Men's Raw Open,81.2,83,162.5,180,,180,107.5,-110,110,110,175,195,-205,195,485,SBD
6,Nguyen Hoang Nam,,M,1991,28,,,Raw,Men's Raw Open,76.7,83,170,180,190,190,90,97.5,102.5,102.5,180,187.5,-195,187.5,480,SBD
7,Tran Trung,,M,1998,21,,,Raw,Men's Raw Open,77.7,83,160,170,180,180,100,105,107.5,107.5,-180,180,190,190,477.5,SBD
1,Do Van Duong,,M,1999,20,,,Raw,Men's Raw Open,104.4,83+,215,230,242.5,242.5,135,145,152.5,152.5,235,245,255,255,650,SBD
2,Hoang Minh Hieu,,M,1994,25,,,Raw,Men's Raw Open,100.2,83+,190,205,227.5,227.5,110,-117.5,117.5,117.5,200,227.5,-245,227.5,572.5,SBD
3,Tran Minh Duc,,M,1997,22,,,Raw,Men's Raw Open,87.9,83+,182.5,192.5,200,200,110,117.5,-125,117.5,195,205,215,215,532.5,SBD
4,Ngo Hoang Nam,,M,1995,24,,,Raw,Men's Raw Open,87.8,83+,160,175,185,185,90,100,-105,100,180,200,-215,200,485,SBD
5,Tran Viet Tung,,M,1990,29,,,Raw,Men's Raw Open,86.3,83+,160,-170,175,175,100,107.5,115,115,180,190,-200,190,480,SBD
6,Nguyen Hung Cuong,,M,1990,29,,,Raw,Men's Raw Open,89.6,83+,155,-165,-172.5,155,100,105,115,115,-165,172.5,180,180,450,SBD
This diff is collapsed.
https://www.facebook.com/vietpowerlifting/
......@@ -879,6 +879,10 @@ pub enum Federation {
#[strum(to_string = "Vityaz", serialize = "vityaz")]
Vityaz,
/// Vietnam Powerlifting Federation, IPF.
#[strum(to_string = "VPF", serialize = "vpf")]
VPF,
/// World Association of Bench Pressers and Deadlifters.
#[strum(to_string = "WABDL", serialize = "wabdl")]
WABDL,
......@@ -1336,6 +1340,7 @@ impl Federation {
Federation::USSports => false,
Federation::VietnamPA => false,
Federation::Vityaz => false,
Federation::VPF => true,
Federation::WABDL => true,
Federation::WarriorPLF => false,
Federation::WDFPF => true,
......@@ -1600,6 +1605,7 @@ impl Federation {
Federation::USSports => Some(Country::USA),
Federation::VietnamPA => Some(Country::Vietnam),
Federation::Vityaz => Some(Country::Russia),
Federation::VPF => Some(Country::Vietnam),
Federation::WABDL => Some(Country::USA),
Federation::WarriorPLF => Some(Country::USA),
Federation::WBC => Some(Country::USA),
......@@ -1891,6 +1897,7 @@ impl Federation {
Federation::USSports => None,
Federation::VietnamPA => None,
Federation::Vityaz => None,
Federation::VPF => Some(Federation::IPF),
Federation::WABDL => None,
Federation::WarriorPLF => None,
Federation::WBC => None,
......@@ -2166,6 +2173,7 @@ impl Federation {
Federation::USSports => PointsSystem::Wilks,
Federation::VietnamPA => PointsSystem::Wilks,
Federation::Vityaz => PointsSystem::Wilks,
Federation::VPF => Federation::ipf_rules_on(date),
Federation::WABDL => PointsSystem::Wilks,
Federation::WarriorPLF => PointsSystem::Wilks,
Federation::WBC => PointsSystem::Wilks,
......
......@@ -59,5 +59,6 @@
<option value="thaipf" {% if selection.federation == "ThaiPF" %}selected{% endif %}>ThaiPF / {{strings.country.thailand}}</option>
<option value="ukrainepf" {% if selection.federation == "UkrainePF" %}selected{% endif %}>UkrainePF / {{strings.country.ukraine}}</option>
<option value="usapl" {% if selection.federation == "USAPL" %}selected{% endif %}>USAPL / {{strings.country.usa}}</option>
<option value="vpf" {% if selection.federation == "VPF" %}selected{% endif %}>VPF / {{strings.country.vietnam}}</option>
</optgroup>
</select>
......@@ -372,5 +372,6 @@
</optgroup>
<optgroup label="{{strings.country.vietnam}}">
<option value="vietnampa" {% if selection.federation == "VietnamPA" %}selected{% endif %}>VietnamPA - Vietnam Powerlifting Alliance [GPA]</option>
<option value="vpf" {% if selection.federation == "VPF" %}selected{% endif %}>VPF - Vietnam Powerlifting Federation [IPF]</option>
</optgroup>
</select>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment