אָקיי_קאָמפּיוטער

okey_kompyuter / אָקײ_קאָמפּיוטער

code for a yiddish future. / אינסטרוקציעס פֿאַר אַ ייִדישע צוקונפֿט

Formerly shretl.org