Commit b800d0d2 authored by Leon Rick Fokken's avatar Leon Rick Fokken

fix(): minor spelling error

parent 49cdeca5
Pipeline #127820967 failed with stages
in 4 minutes and 33 seconds
......@@ -23,7 +23,7 @@ additionalStyles: [
<div class="notification__type">LET OP</div>
<h2 class="notification__title">NL Design System in pilotfase</h2>
<span>Het NL Design System bevindt zich momenteel nog in de pilotfase. Hierdoor is
het nu nog niet volwassen genoeg om volledig gebruikt te worden. Houdt hier
het nu nog niet volwassen genoeg om volledig gebruikt te worden. Houd hier
dus rekening mee voor je aan de slag gaat. We zouden het op prijs stellen als
je wilt bijdragen om het NLDS tot een succes te maken. Dit kan in onze gitlab
of met een mailtje aan: [email protected]</span>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment