Commit 78f1566c authored by Leon Rick Fokken's avatar Leon Rick Fokken

docs(): Added notification about status of NL Design System

parent 06469f68
Pipeline #127857418 passed with stages
in 8 minutes and 20 seconds
......@@ -2,7 +2,7 @@
---
layout: home-page
skipBacklink: true
title: NL designsysteem
title: NL Design System
intro:
styles: [
'uno/components/card/card.css',
......@@ -11,12 +11,24 @@ styles: [
additionalStyles: [
'uno/components/hint/hint.css',
'uno/components/meta/meta.css',
'uno/components/navigation/inpage.css'
'uno/components/navigation/inpage.css',
'uno/components/notification/notification.css'
]
---
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="notification notification--warning">
<div class="notification__content">
<div class="notification__type">LET OP</div>
<h2 class="notification__title">NL Design System in pilotfase</h2>
<span>Het NL Design System bevindt zich momenteel nog in de pilotfase. Hierdoor is
het nu nog niet volwassen genoeg om volledig gebruikt te worden. Houdt hier dus
rekening mee voor je aan de slag gaat. We zouden het op prijs stellen als je
wilt bijdragen om het NLDS tot een succes te maken. Dit kan in onze gitlab of
met een mailtje aan: [email protected]</span>
</div>
</div>
<ul class="list list--card">
<li class="card">
<a href="./aan-de-slag/index.html" class="card__content">
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment