Commit 298a7ca5 authored by Bram Lorist's avatar Bram Lorist

Licentie toegevoegd

parent 78f1566c
Pipeline #146398966 passed with stages
in 7 minutes and 42 seconds
/*
* Copyright 2020 NL Design System
*
* In licentie gegeven krachtens de EUPL, versie 1.2 of –
zodra deze worden goedgekeurd door de Europese Commissie
- opeenvolgende versies van de EUPL (de "licentie");
* U mag dit werk niet gebruiken, behalve onder de
voorwaarden van de licentie.
* U kunt een kopie van de licentie vinden op:
*
* https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl5
*
* Tenzij dit op grond van toepasselijk recht vereist is
of schriftelijk is overeengekomen, wordt software
krachtens deze licentie verspreid "zoals deze is",
* ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN,
noch expliciet noch impliciet.
* Zie de licentie voor de specifieke bepalingen voor
toestemmingen en beperkingen op grond van de licentie.
*/
\ No newline at end of file
......@@ -2,9 +2,12 @@
"name": "@nl-design-system/nl-design-system",
"version": "0.1.1",
"description": "NL Design System Library",
"license": "UNLICENSED",
"license": "EUPL-1.2",
"repository": "gitlab:nl-design-system/nl-design-system",
"author": "NL Design System",
"author": {
"name": "NL Design System",
"website": "https://nl-design-system.gitlab.io/nl-design-system/"
},
"files": [
"src"
],
......
......@@ -6,7 +6,16 @@ module.exports = {
},
options: {
position: 'top',
banner: '/* UNO Componenten library <%= pkg.version %>, build date <%= grunt.template.today("dd-mm-yyyy") %> */',
banner: '/*!\n' +
'NL Design System Componenten library <%= pkg.version %>, build date <%= grunt.template.today("dd-mm-yyyy") %>\n' +
'Copyright 2011-2020 The NL Design System Authors\n' +
'Copyright 2011-2020 Duo\n' +
'Author: DUO & The NL Design System Authors\n' +
'Author URI: <%= pkg.author.website %>\n' +
'License: EUPL v1.2\n' +
'License URL: https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl5\n' +
'Version: <%= pkg.version %>\n' +
'*/',
linebreak: true
}
},
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment