T

terraform-aws-syncthing

Deploy Syncthing to AWS EC2 using Terraform.