D

daemonshogi

Gtk3 AI Shogi (Japanese chess) program. License: GPLv3; Language: C++