DateTimeToTicksConverter.cs 299 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


using System;

namespace NerdyMishka.ComponentModel.ValueConversion
{
  public class DateTimeToTicksConverter : ValueConverter<DateTime, long>
  {
    

    public DateTimeToTicksConverter() :base((from) => from.Ticks, (to) => new DateTime(to))
    {
      
    }
  }
}