Commit 67ae2ba8 authored by Markus Kainu's avatar Markus Kainu

riippuvuuksia siistitty

parent a18e5527
Package: kelagis
Type: Package
Title: Kansaneläkelaitos GIS R tools
Version: 0.6.1
Date: 2019-01-29
Version: 0.6.2
Date: 2019-03-19
Authors@R: c(
person("Kainu", "Markus", , "markus.kainu@kela.fi", role = c("aut", "cre"))
)
......
......@@ -133,12 +133,12 @@ Paikannimien/osoitteiden geokoodaus tehdään siis digitransit:n avulla ja reiti
Seuraavassa a) geokoodataan V-alkuiset kunnat kunnan nimen perusteella ja B) lasketaan etäisyydet ja matka-ajat lyhintä tietä pitkin kuntien välille.
```{r}
```{r, eval = FALSE}
library(kelagis)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(sf)
library(digitransit) # asenna: kelatools::install_gitlab_kela("muuankarski/digitransit")
# library(digitransit) # asenna: kelatools::install_gitlab_kela("muuankarski/digitransit")
library(httr)
# haetaan data
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment