Commit ced11a44 authored by Thomas Roessler's avatar Thomas Roessler

update

parent 57e387ad
......@@ -474,7 +474,7 @@ msgstr "Przekonwertowa
#: commands.c:849
#, c-format
msgid "Content-Type changed to %s."
msgstr "Typ \"Content-Type\" zmioniono na %s."
msgstr "Typ \"Content-Type\" zmieniono na %s."
#: commands.c:851
#, c-format
......@@ -867,7 +867,7 @@ msgstr "W
#: curs_main.c:1527
msgid "Thread contains unread messages."
msgstr "Watek zawiera nieprzeczytane listy."
msgstr "Wtek zawiera nieprzeczytane listy."
#: curs_main.c:1705
msgid "Can't edit message on POP server."
......@@ -902,10 +902,10 @@ msgstr ""
"~b uytkownicy\tdodaj uytkownikw do pola BCC:\n"
"~c uytkownicy\tdodaj uytkownikw do pola Cc:\n"
"~f listy\tdocz listy\n"
"~F listy\tto samo co ~f ale docz te nagowki\n"
"~F listy\tto samo co ~f ale docz te nagwki\n"
"~h\t\tedytuj nagwki\n"
"~m listy\tdoddaj i komentuj listy\n"
"~M listy\tto samo co ~m ale docz te nagowki\n"
"~m listy\tdodaj i komentuj listy\n"
"~M listy\tto samo co ~m ale docz te nagwki\n"
"~p\t\tdrukuj list\n"
"~q\t\tzapisz plik i wyjd z edytora\n"
"~r plik\t\twczytaj plik do edytora\n"
......@@ -1622,7 +1622,7 @@ msgstr "edytuj za
#: keymap_alldefs.h:31
msgid "edit the Reply-To field"
msgstr "podaj trec pola Reply-To:"
msgstr "podaj tre pola Reply-To:"
#: keymap_alldefs.h:32
msgid "edit the subject of this message"
......@@ -1906,7 +1906,7 @@ msgstr "otw
#: keymap_alldefs.h:103
msgid "clear a status flag from a message"
msgstr "usu flag ze statusem wiadmoci"
msgstr "usu flag ze statusem wiadomoci"
#: keymap_alldefs.h:104
msgid "delete messages matching a pattern"
......@@ -2330,7 +2330,7 @@ msgstr ""
" lub wyszej.\n"
"\n"
" Program ten jest rozprowadzany w nadziei, e bdzie przydatny,\n"
" ale BEZ ADNYCH GWARANCJI, wyraonych wprost lub domylnie nawet,\n"
" ale BEZ ADNYCH GWARANCJI, wyraonych wprost lub nawet domylnych,\n"
" w tym gwarancji moliwoci SPRZEDAY i PRZYDATNOCI DO KONKRETNYCH "
"CELW.\n"
" Szczegy znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\n"
......@@ -3516,7 +3516,7 @@ msgstr "Nie znaleziono list pocztowych!"
#: recvcmd.c:781
msgid "Can't decode all tagged attachments. MIME-encapsulate the others?"
msgstr ""
"Nie mona zdekodowa wszystkich zaznaczonych za. MIME-encapsulate pozostae?"
"Nie mona zdekodowa wszystkich zaznaczonych za.; MIME-zaczy pozostae?"
#: remailer.c:480
msgid "Append"
......@@ -3576,7 +3576,7 @@ msgstr "Ustaw poprawn
#: remailer.c:768
#, c-format
msgid "Error sending message, child exited %d.\n"
msgstr "Bd podczas wysyania listu, proces potomny opuci %d.\n"
msgstr "Bd podczas wysyania listu, proces potomny zwrci %d.\n"
#: remailer.c:772
msgid "Error sending message."
......@@ -3663,7 +3663,7 @@ msgstr "Wywo
#: send.c:1309
msgid "Abort unmodified message?"
msgstr "List nie zosta 1mieniony. Zaniecha wysania?"
msgstr "List nie zosta zmieniony. Zaniecha wysania?"
#: send.c:1311
msgid "Aborted unmodified message."
......@@ -3732,7 +3732,7 @@ msgstr "Nie mo
#: sendlib.c:2029
#, c-format
msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
msgstr "Bd podczas wysyania listu, proces potomny opuci %d (%s)."
msgstr "Bd podczas wysyania listu, proces potomny zwrci %d (%s)."
#: sendlib.c:2035
msgid "Output of the delivery process"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment