Commit 0c7a856e authored by Thomas Roessler's avatar Thomas Roessler

update.

parent affe92d1
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# ivb (2001/12/08)
# ivb Ac cal ajustar-se a voltes a ~80 columnes. Les traduccions que
# ivb han hagut de ser compactades estan marcades amb ABREUJADA!,
# ivb han hagut de ser compactades estan marcades amb ABREUJAT!,
# ivb i s'hi indica la traducci completa.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutt 1.3.24i\n"
"Project-Id-Version: mutt 1.3.27i\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-22 13:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-09 12:18+01:00\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-02 11:29+01:00\n"
"Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -93,7 +93,7 @@ msgstr "S'ha afegit l'
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# El nom de fitxer no concorda amb cap nametemplate; voleu continuar?
# ivb El nom de fitxer no concorda amb cap nametemplate; voleu continuar?
#: attach.c:111 attach.c:238 attach.c:431 attach.c:915
msgid "Can't match nametemplate, continue?"
msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap nametemplate; continuar?"
......@@ -1072,7 +1072,7 @@ msgstr ""
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# S'est invocant l'ordre de visualitzaci automtica: %s
# ivb S'est invocant l'ordre de visualitzaci automtica: %s
#: handler.c:1521
#, c-format
msgid "Invoking autoview command: %s"
......@@ -1507,7 +1507,7 @@ msgstr "source: Hi ha errors en
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# source: S'avorta la lectura de %s perqu cont massa errors.
# ivb source: S'avorta la lectura de %s perqu cont massa errors.
#: init.c:1268
#, c-format
msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
......@@ -2588,7 +2588,7 @@ msgstr "S'estan realitzant els canvis..."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# L'escriptura ha fallat! S'ha desat la bstia parcial en %s.
# ivb L'escriptura ha fallat! S'ha desat la bstia parcial en %s.
#: mbox.c:962
#, c-format
msgid "Write failed! Saved partial mailbox to %s"
......@@ -2884,7 +2884,7 @@ msgstr "S'ha desat el certificat."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de %s?
# ivb Hi ha massa forrellats; voleu eliminar-ne un de %s?
#: mx.c:118
#, c-format
msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
......@@ -3362,29 +3362,29 @@ msgstr ""
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
# ivb Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
#: pgpkey.c:608
#, fuzzy
msgid "ID is expired/disabled/revoked."
msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
# ivb (2002/02/02)
# ivb ABREUJAT! (Hei! Hui s 2/2/2!)
# ivb Aquest ID t una validesa indefinida.
#: pgpkey.c:612
msgid "ID has undefined validity."
msgstr ""
msgstr "L'ID t una validesa indefinida."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# Aquest ID no s vlid.
# ivb Aquest ID no s vlid.
#: pgpkey.c:615
#, fuzzy
msgid "ID is not valid."
msgstr "L'ID no s vlid."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# Aquest ID noms s lleugerament vlid.
# ivb Aquest ID noms s lleugerament vlid.
#: pgpkey.c:618
#, fuzzy
msgid "ID is only marginally valid."
msgstr "L'ID s lleugerament vlid."
......@@ -3506,7 +3506,7 @@ msgstr "S'estan verificant els
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# S'ha perdut la connexi. Voleu reconnectar amb el servidor POP?
# ivb S'ha perdut la connexi. Voleu reconnectar amb el servidor POP?
#: pop_lib.c:477
msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
msgstr "S'ha perdut la connexi. Reconnectar amb el servidor POP?"
......@@ -3571,7 +3571,7 @@ msgstr "S'est
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# AVS! Esteu a punt de sobreescriure %s; voleu continuar?
# ivb AVS! Esteu a punt de sobreescriure %s; voleu continuar?
#: recvattach.c:491
#, c-format
msgid "WARNING! You are about to overwrite %s, continue?"
......@@ -3648,7 +3648,7 @@ msgstr "Voleu reenviar com a fitxers adjunts?"
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats. Voleu reenviar els altres usant MIME?
# ivb No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats. Voleu reenviar els altres usant MIME?
#: recvcmd.c:419
msgid "Can't decode all tagged attachments. MIME-forward the others?"
msgstr "Reenviar amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
......@@ -3672,7 +3672,7 @@ msgstr "No s'ha trobat cap llista de correu!"
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats. Voleu encapsular la resta usant MIME?
# ivb No s'han pogut descodificar tots els fitxers adjunts marcats. Voleu encapsular la resta usant MIME?
#: recvcmd.c:781
msgid "Can't decode all tagged attachments. MIME-encapsulate the others?"
msgstr "Encapsular amb MIME fitxers adjunts marcats no descodificables?"
......@@ -3746,7 +3746,7 @@ msgstr "Error en enviar el missatge."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# L'entrada del tipus %s en %s, lnia %d, no t un format vlid.
# ivb L'entrada del tipus %s en %s, lnia %d, no t un format vlid.
#: rfc1524.c:159
#, c-format
msgid "Improperly formated entry for type %s in \"%s\" line %d"
......@@ -3900,7 +3900,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# Error en enviar el missatge, el procs fill ha exit amb codi %d (%s).
# ivb Error en enviar el missatge, el procs fill ha exit amb codi %d (%s).
#: sendlib.c:2029
#, c-format
msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
......@@ -3944,9 +3944,3 @@ msgstr "El missatge pare no
#: thread.c:1035
msgid "Parent message is not available."
msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# Es desconeix el nivell de validesa d'aquest ID.
#~ msgid "This ID's validity level is undefined."
#~ msgstr "No es sap com s de vlid l'ID."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment