update sysctl.conf

parent 93384eba
......@@ -11,9 +11,9 @@
# https://tools.ietf.org/html/rfc2018
#
# Autor: Morfik (morfikov[at]gmail[dot]com)
# Ostatnia aktualizacja: 2019.11.25
# Ostatnia aktualizacja: 2020.05.11
#
# Postęp: 372/693 (53.67%) [kernel 5.4.6]
# Postęp: 374/707 (52.89%) [kernel 5.6.12]
# egrep -E '^\#[a-z]' /etc/sysctl.conf | wc -l
# egrep -v ^# /etc/sysctl.conf | egrep -v ^$ | wc -l
# sysctl -a | egrep -v "\.usb0.|\.eth0\.|\.wlan0\.|\.bond0\.|\.ifb0\.|\.ifb1\.|\.wwan0\.|\.lo\.|\.br\-" | wc -l
......@@ -793,7 +793,7 @@ vm.unprivileged_userfaultfd = 0
# tylko w sytuacjach OOM (Out Of Memory).
# Domyślnie: "60"
# -- https://lwn.net/Articles/100978/
vm.swappiness = 90
vm.swappiness = 10
# Kernel próbuje odczytać szereg stron pamięci z dysku w przypadku wystąpienia błędu strony (page
# fault), by uniknąć nadmiernego przeszukiwania nośnika. Poniższy parametr określa liczbę stron,
......@@ -932,20 +932,20 @@ vm.swappiness = 90
# niskie wartości mogą skutecznie ograniczyć transfer dysku.
# Domyślnie: "10"
#vm.dirty_background_bytes =
#vm.dirty_background_ratio = 10
#vm.dirty_background_ratio = 2
#
# Poniższy parametr określa maksymalny rozmiar pamięci RAM przeznaczony na dirty pages
# (bajty lub %) dla pojedynczego procesu. Po osiągnięciu tej wartości, proces generujący zapis
# dysku sam zacznie te dirty pages zrzucać z pamięci RAM na dysk.
# Domyślnie: "20"
#vm.dirty_bytes =
#vm.dirty_ratio = 20
#vm.dirty_ratio = 4
#
# Poniższy parametr określa czas po jakim dirty pages są oznaczane jako stare, przez co będą
# kwalifikować się do zapisania na dysk w momencie, gdy nastąpi kolejne wybudzenie kernelowskiego
# flusher'a. Wartość tego parametru jest określona w setnych częściach sekundy.
# Domyślnie: "3000" (30s)
vm.dirty_expire_centisecs = 100
vm.dirty_expire_centisecs = 500
#
# Poniższy parametr określa częstotliwość z jaką wybudzane są wątki kernelowskiego flusher'a, by
# zapisać stare dirty pages na dysk. Ustawienie tutaj wartości "0" wyłącza wybudzanie flusher'a,
......@@ -953,7 +953,7 @@ vm.dirty_expire_centisecs = 100
# "dirty_background_bytes", co może okazać się przydatne w przypadku laptopów. Wartość tego
# parametru jest określona w setnych częściach sekundy.
# Domyślnie: "500" (5s)
vm.dirty_writeback_centisecs = 50
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
# W przypadku, gdy poniższy parametr jest ustawiony na inną wartość niż "0", to laptop mode zostaje
# włączony. Laptop mode na celu zoptymalizowanie zużycia baterii przez ograniczenie operacji dysku
......@@ -2484,7 +2484,7 @@ net.ipv4.conf.default.arp_ignore = 2
# ustalonych wcześniej, zanim połączenie weszło stan IDLE. Wartość "1" implementuje zachowanie
# zgodnie z RFC2861.
# Domyślnie: "1"
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0
#net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0
#
# Połączenia w stanie IDLE mogą zostać uszkodzone tworząc tym samym połączenia zombie i by jakoś
# sobie z nimi radzić stworzono mechanizm zwany keepalive, który polega na wysyłaniu pustych
......@@ -2722,6 +2722,7 @@ net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
# kernel może je połączyć, by obniżyć całkowitą ilość wysłanych pakietów.
# Domyślnie: "1"
# -- https://lwn.net/Articles/576263/
# -- https://eklitzke.org/the-caveats-of-tcp-nodelay
#net.ipv4.tcp_autocorking = 1
# Mając do dyspozycji minimum dwa łącza od różnych ISP, może się zdarzyć tak, że któreś z nich nam
......@@ -2946,6 +2947,41 @@ net.ipv6.conf.default.keep_addr_on_down = 0
# -- https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=856c395cfa63b94a1d8215182f0243c222f6f927
#net.core.devconf_inherit_init_net = 0
# By uniknąć zatorów przy transferze danych, protokół TCP wykorzystuje szereg strategii kontroli
# zatorów. Każde połączenie ma swoje okno zatorowe (congestion window) ograniczające liczbę
# niepotwierdzonych pakietów, które mogą być w tranzycie między końcówkami takiego połączenia.
# Protokół TCP wykorzystuje mechanizm zwany wolnym startem (slow start) do zwiększenia tego okna
# zatorowego po tym jak połączenie zostanie zainicjowane lub też po przekroczeniu określonego
# limitu czasu. Początkowo to okno jest niewielkich rozmiarów (nieduża wielokrotność MSS (maximum
# segment size)) i z każdym potwierdzonym pakietem jest ono zwiększane o 1 MSS. W taki sposób
# rozmiar okna zatorowego podwaja się z każdym RTT (round-trip time). Gdy okno zatorowe wychodzi
# poza próg ssthresh (slow-start threshold), algorytm przechodzi w nowy stan zwany unikaniem
# zatorów (congestion avoidance). W tym stanie tak długo jak nie pojawią się zduplikowane pakiety
# ACK, to okno zatorowe jest zwiększane dodatkowo jeszcze o jeden MSS z każdym RTT.
#
# Rozwój sieci sprawia, że stają się one coraz bardziej dynamiczne, przez co obecnie cache metryk
# TCP (TCP metrics cache) często może wyrządzić więcej szkód niż płynie z niego pożytku. Dla
# przykładu, ten sam adres IP jest często współdzielony w mechanizmie NAT w przypadku sieci
# domowych. Nawet jeśli ten adres IP nie jest współdzielony przez różnych użytkowników, to
# buforowanie progu wolnego startu wcześniejszego krótkiego przepływu pakietów, np. przy
# wykorzystaniu algorytmu kontroli zatorów Cubic, często prowadzić będzie do przedwczesnego
# wyjścia z fazy wolnego startu w przypadku dłuższego przepływu pakietów, co z kolei skutkować
# będzie bardzo słabą przepustowością.
#
# Poniższy parametr kontroluje zapisywanie metryk ssthresh przez protokół TCP w cache routingu
# (rtt, cwnd i inne w dalszym ciągu będą buforowane):
# Domyślnie: "1"
# -- https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=65e6d90168f3593df0ae598502bcbf20d78ff0fb
#net.ipv4.tcp_no_ssthresh_metrics_save = 1
#
# Protokół TCP zapisuje szereg metryk połączenia w cache routingu, gdy jest ono zamykane. W ten
# sposób nowe połączenia ustanowione w nieodległej przyszłości mogą te metryki wykorzystać, co
# zwykle poprawia ogólną wydajność. Niemniej jednak, czasem wykorzystanie tych metryk może
# prowadzić do obniżenia wydajności.
# Domyślnie: "0"
# -- http://man7.org/linux/man-pages/man8/ip-tcp_metrics.8.html
#net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 0
####################################################################################################
# TPE KERNEL MODULE #
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment