update sysctl.conf

parent 48fdd304
......@@ -13,7 +13,7 @@
# Autor: Morfik (morfikov[at]gmail[dot]com)
# Ostatnia aktualizacja: 2019.11.25
#
# Postęp: 371/693 (53.53%) [kernel 5.4.0]
# Postęp: 372/693 (53.67%) [kernel 5.4.6]
# egrep -E '^\#[a-z]' /etc/sysctl.conf | wc -l
# egrep -v ^# /etc/sysctl.conf | egrep -v ^$ | wc -l
# sysctl -a | egrep -v "\.usb0.|\.eth0\.|\.wlan0\.|\.bond0\.|\.ifb0\.|\.ifb1\.|\.wwan0\.|\.lo\.|\.br\-" | wc -l
......@@ -251,7 +251,7 @@ kernel.domainname = mhouse
# Gdy zadanie typu SCHED_OTHER tworzy całą masę wątków, to wszystkie one zostają przypisane do
# tego samego rdzenia CPU i tam uruchomione. Kernel jest w stanie rozłożyć te zdania na wszystkie
# rdzenie, tak by zrównoważyć nieco ich wykorzystanie i uniknąć tym samym sytuacji, gdzie jeden
# rdzeń jest nadmiernie wykorzystywany, podczas gdy reszta pozostaje w stanie bezczynności (ILDE).
# rdzeń jest nadmiernie wykorzystywany, podczas gdy reszta pozostaje w stanie bezczynności (IDLE).
# Poniższy parametr określa ile zadań może zostać przeniesionych między procesorami naraz w jednym
# podejściu. Zwiększenie tej wartości poprawi wydajność zadań typu SCHED_OTHER ale kosztem zadań
# typu realtime. Chodzi o fakt blokowania spinlock'u kolejki uruchomionych procesów, który jest
......@@ -289,7 +289,7 @@ kernel.domainname = mhouse
# istnieje także możliwość określenia tej opcji dla każdego procesu z osobna poprzez parametr
# "cpu.cfs_period_us" w CGROUP. Domyślna wartość to "5000", czyli 5 milisekund.
# Domyślnie: "5000"
#kernel.sched_cfs_bandwidth_slice_us = 5000
kernel.sched_cfs_bandwidth_slice_us = 10000
# W przypadku pewnych sytuacji, kernel napotyka problem, który jest na tyle poważny, że może
# zachwiać dalszym funkcjonowaniem maszyny. W takich przypadkach kernel zwyczajnie przestaje
......@@ -793,7 +793,7 @@ vm.unprivileged_userfaultfd = 0
# tylko w sytuacjach OOM (Out Of Memory).
# Domyślnie: "60"
# -- https://lwn.net/Articles/100978/
#vm.swappiness = 60
vm.swappiness = 90
# Kernel próbuje odczytać szereg stron pamięci z dysku w przypadku wystąpienia błędu strony (page
# fault), by uniknąć nadmiernego przeszukiwania nośnika. Poniższy parametr określa liczbę stron,
......@@ -1129,7 +1129,7 @@ vm.user_reserve_kbytes = 131072
# # hugeadm --set-recommended-min_free_kbytes
#
# -- https://lwn.net/Articles/376606/
vm.min_free_kbytes = 92160
#vm.min_free_kbytes = 92160
# MMAP to wywołanie systemowe nakazujące systemowi operacyjnemu odwzorowanie danej części wybranego
# pliku w przestrzeni adresowej procesu. Operacja ta powoduje, że do obszaru pliku można odnosić
......@@ -1149,6 +1149,23 @@ vm.min_free_kbytes = 92160
# -- https://wiki.debian.org/mmap_min_addr
#vm.mmap_min_addr = 65536
# Poniższy parametr pozwala na ograniczenie procesom liczby wirtualnych obszarów pamięci (Virtual
# Memory Areas, VMA). Wirtualny obszar pamięci to ciągły obszar wirtualnej przestrzeni adresowej.
# Te obszary są tworzone podczas życia procesu w sytuacjach, gdy program próbuje zmapować w pamięci
# operacyjnej jakiś plik, linkuje do segmentu pamięci współdzielonej, lub też alokuje przestrzeń
# dla sterty (heap). Zmiana wartości poniższego parametru jest zatem w stanie ograniczyć liczbę
# VMA, które proces może posiadać. Zbyt niska ilość obszarów VMA może prowadzić do problematycznych
# zachowań aplikacji ze względu na fakt, że system będzie zwracał błędy braku pamięci (Out Of
# Memory) ilekroć proces osiągnie swój limit VMA ale może zwolnić pamięć kenrela (lowmem) do innych
# zastosowań jądra. Jeśli systemowi zaczyna brakować pamięci w normalnej strefie (NORMAL zone),
# wtedy obniżenie wartości poniższego parametru pomoże w uwalnianiu pamięci przeznaczonej na użytek
# kernela. Większość aplikacji nie potrzebuje więcej niż 1024 obszarów ale niektóre programy
# (debugery malloc) mogą zjadać sporo więcej. Za optymalną wartość można przyjąć "1" na każde
# 128-256 KiB pamięci fizycznej. Wyższe wartości mogą wpłynąć na większe zużycie pamięci RAM.
# Domyślnie: "65536"
# -- https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=7000830
#vm.max_map_count = 65536
# Wartość poniższego parametru określa ilość bitów przestrzeni adresowej używanych dla losowego
# offsetu ASLR (Address Space Layout Randomization) dodawanego do zwracanej wartości każdego
# wywołania mmap(). Minimalna i maksymalna wartość offsetu (interpretowana w stronach) jaką można
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment