Commit e9750436 authored by Starus's avatar Starus Committed by Jérôme Jutteau

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (110 of 110 strings)
parent faa31eb5
......@@ -16,41 +16,41 @@
"One month": "Jeden miesiąc",
"One year": "Jeden rok",
"None": "Żaden",
"Upload password": "Wgraj hasło",
"Upload password": "Hasło",
"File is too big": "Plik jest za duży",
"File size is limited to": "Wielkość pliku jest limitowana do",
"The file directory is not writable": "Katalog plików nie jest do zapisu",
"The link directory is not writable": "Katalog linków nie jest do zapisu",
"The async directory is not writable!": "Katalog Asynchronizacji nie jest do zapisu!",
"Installer script still present": "Skrypt instalacyjny wciąż istnieje",
"Please make sure to delete the installer script \"install.php\" before continuing.": "Upewnij się, że usunąłeś plik instalacyjny \"install.php\" zanim kontynuujesz.",
"Please make sure to delete the installer script \"install.php\" before continuing.": "Upewnij się, że usunąłeś plik instalacyjny \"install.php\" zanim będziesz kontynuował.",
"An error occurred.": "Wystąpił błąd.",
"File uploaded !": "Plik wysłany!",
"Download page": "Strona pobierania",
"This file is valid until the following date": "Ten plik będzie dostępny do",
"View link": "Link wyświetlania",
"Direct download link": "Link bezpośredniego pobierania",
"Delete link": "Link usuwania",
"Delete link": "Usuń link",
"Download": "Pobieranie",
"Preview": "Podgląd",
"Sorry, the requested file is not found": "Nie znaleziono pliku",
"File not available.": "Plik niedostępny.",
"File has been deleted.": "Plik został usunięty.",
"The time limit of this file has expired.": "Ten plik wygasnął.",
"The time limit of this file has expired.": "Ten plik nie jest już dostępny.",
"Password protection": "Ochrona hasłem",
"Give the password of this file": "Podaj hasło do pliku",
"Access denied": "Brak dostępu",
"You are about to download": "Zamierzasz pobrać",
"By using our services, you accept our": "Używając usługi akceptujesz nasze",
"Term Of Service": "Zasady Użytkowania",
"Warning, this file will self-destruct after being read": "Uwaga, ten plik ulegnie autodestrukcji po przeczytaniu",
"Warning, this file will self-destruct after being read": "Uwaga, ten plik ulegnie autodestrukcji po pobraniu",
"Internal error during file creation.": "Wewnętrzny błąd podczas tworzenia pliku.",
"This file was generated by the install process. You can edit it. Please see config.original.php to understand the configuration items.": "Ten plik został zgenerowany przez proces instalacyjny. Możesz go edytować. Do zapoznania się z plikami konfiguracyjnymi, zobacz config.original.php.",
"This file was generated by the install process. You can edit it. Please see config.original.php to understand the configuration items.": "Ten plik został wygenerowany przez proces instalacyjny. Możesz go modyfikować. Zajrzyj do pliku config.original.php aby uzyskać informacje o możliwych opcjach konfiguracji.",
"The following directory could not be created": "Następujący katalog nie mógł zostać utworzony",
"You should create this directory manually.": "Możesz stworzyć ten katalog manualnie.",
"You should create this directory manually.": "Możesz stworzyć ten katalog ręcznie.",
"The following directory is not writable": "Następujący katalog nie jest do zapisu",
"You should give the write permission to the web server on this directory.": "Powinieneś(aś) nadać uprawnienia do edytowania dla serwera w tym folderze.",
"Here is a solution": "Tutaj jest rozwiązanie",
"You should give the write permission to the web server on this directory.": "Powinieneś przydzielić uprawnienia zapisu w tym katalogu na serwerze www.",
"Here is a solution": "Oto rozwiązanie",
"The local configuration file could not be created. Create a <code>lib/config.local.php</code> file and give the write permission to the web server (preferred solution), or give the write permission to the web server on the <code>lib</code> directory.": "Nie można utworzyć lokalnego pliku konfiguracyjnego. Utwórz plik <code>lib/config.local.php</code> i nadaj uprawnienia do zapisu na serwerze (preferowane) lub podaj uprawnienia do zapisu na serwerze WWW w katalogu <code>lib</code>.",
"The local configuration is not writable by the web server. Give the write permission to the web server on the '<code>lib/config.local.php</code> file.": "Lokalna konfiguracja nie może być zapisywana przez serwer WWW. Nadaj uprawnienia do zapisu na serwerze WWW w pliku '<code>lib/config.local.php</code>.",
"Installation of Jirafeau": "Instalacja Jirafeau",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment