Commit 76a8ff08 authored by Starus's avatar Starus Committed by Jérôme Jutteau

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (110 of 110 strings)
parent 76206e9b
......@@ -7,7 +7,7 @@
"Password": "Hasło",
"Time limit": "Limit czasowy",
"Maximum file size": "maksymalny rozmiar pliku",
"powered by Open-Source project Jirafeau": "",
"powered by Open-Source project Jirafeau": "wspierany przez Open-Source project Jirafeau",
"Jirafeau Project": "Projekt Jirafeau",
"One minute": "Jedna minuta",
"One hour": "Jedna godzina",
......@@ -22,7 +22,7 @@
"The file directory is not writable": "Katalog plików nie jest do zapisu",
"The link directory is not writable": "Katalog linków nie jest do zapisu",
"The async directory is not writable!": "Katalog Asynchronizacji nie jest do zapisu!",
"Installer script still present": "",
"Installer script still present": "Skrypt instalacyjny wciąż istnieje",
"Please make sure to delete the installer script \"install.php\" before continuing.": "Upewnij się, że usunąłeś plik instalacyjny \"install.php\" zanim kontynuujesz.",
"An error occurred.": "Wystąpił błąd.",
"File uploaded !": "Plik wysłany!",
......@@ -51,8 +51,8 @@
"The following directory is not writable": "Następujący katalog nie jest do zapisu",
"You should give the write permission to the web server on this directory.": "Powinieneś(aś) nadać uprawnienia do edytowania dla serwera w tym folderze.",
"Here is a solution": "Tutaj jest rozwiązanie",
"The local configuration file could not be created. Create a <code>lib/config.local.php</code> file and give the write permission to the web server (preferred solution), or give the write permission to the web server on the <code>lib</code> directory.": "",
"The local configuration is not writable by the web server. Give the write permission to the web server on the '<code>lib/config.local.php</code> file.": "",
"The local configuration file could not be created. Create a <code>lib/config.local.php</code> file and give the write permission to the web server (preferred solution), or give the write permission to the web server on the <code>lib</code> directory.": "Nie można utworzyć lokalnego pliku konfiguracyjnego. Utwórz plik <code>lib/config.local.php</code> i nadaj uprawnienia do zapisu na serwerze (preferowane) lub podaj uprawnienia do zapisu na serwerze WWW w katalogu <code>lib</code>.",
"The local configuration is not writable by the web server. Give the write permission to the web server on the '<code>lib/config.local.php</code> file.": "Lokalna konfiguracja nie może być zapisywana przez serwer WWW. Nadaj uprawnienia do zapisu na serwerze WWW w pliku '<code>lib/config.local.php</code>.",
"Installation of Jirafeau": "Instalacja Jirafeau",
"step": "krok",
"out of": "z",
......@@ -63,21 +63,21 @@
"Retry this step": "Powtórz ten krok",
"Jirafeau is now fully operational": "Jirafeau jest teraz w pełni operacyjny",
"Information": "Informacja",
"The base address of Jirafeau is the first part of the URL, until (and including) the last slash. For example: \"http://www.example.com/\". Do not forget the trailing slash!": "",
"Base address": "",
"The data directory is where your files and information about your files will be stored. You should put it outside your web site, or at least restrict the access to this directory. Do not forget the trailing slash!": "",
"Data directory": "",
"The base address of Jirafeau is the first part of the URL, until (and including) the last slash. For example: \"http://www.example.com/\". Do not forget the trailing slash!": "Podstawowym adresem Jirafeau jest pierwsza część adresu URL, aż do ostatniego ukośnika. Na przykład: \"http://www.example.com/\". Nie zapomnij o ukośniku na końcu!",
"Base address": "Główny adres",
"The data directory is where your files and information about your files will be stored. You should put it outside your web site, or at least restrict the access to this directory. Do not forget the trailing slash!": "W katalogu danych znajdują się pliki i informacje o przechowywanych plikach. Należy umieścić go poza witryną internetową lub przynajmniej ograniczyć dostęp do tego katalogu. Nie zapomnij o ukośniku!",
"Data directory": "Folder danych",
"Jirafeau is internationalised. Choose a specific langage or choose Automatic (langage is provided by user's browser).": "Jirafeau jest zinternacjonalizowany. Wybierz specyficzny język albo pozwól nam pomóc na podstawie domyślnego języka Twojej przeglądarki.",
"Choose the default language": "Wybierz domyślny język",
"Next step": "Następny krok",
"Jirafeau has an administration interface (through admin.php). You can set a password to access the interface or leave it empty to disable the interface.": "",
"Sorry, the admin interface is not enabled.": "",
"Sorry, you are not authenticated on admin interface.": "",
"Login": "",
"Jirafeau has an administration interface (through admin.php). You can set a password to access the interface or leave it empty to disable the interface.": "Jirafeau posiada interfejs administracyjny (przez admin.php). Możesz ustawić hasło dostępu do interfejsu lub pozostawić puste, aby wyłączyć interfejs.",
"Sorry, the admin interface is not enabled.": "Przepraszamy, interfejs administracyjny nie jest dostępny.",
"Sorry, you are not authenticated on admin interface.": "Niestety, nie masz uprawnień do uwierzytelniania w interfejsie administratora.",
"Login": "Login",
"Wrong password.": "Niepoprawne hasło.",
"Admin interface": "",
"Clean expired files": "",
"Clean old unfinished transfers": "",
"Admin interface": "Interfejs administracyjny",
"Clean expired files": "Wyczyść pliki, które wygasły",
"Clean old unfinished transfers": "Wyczyść stare, niezakończone transfery",
"Clean": "Czyste",
"Search files by name": "Szukaj plików wg nazwy",
"Search": "Szukaj",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment