Commit 711863d0 authored by Erik Lundin's avatar Erik Lundin Committed by Jérôme Jutteau

Translate to Swedish

parent 0ebffcca
{
"NO_BROWSER_SUPPORT": "",
"PLURAL_ENDING": "",
"JI_WEB_RE": "",
"SEL_FILE": "",
"SEND": "",
"UP": "",
"ONE_TIME_DL": "",
"PSW": "",
"TIME_LIM": "",
"MAX_FILE_SIZE": "",
"POWERED_BY": "",
"MADE_WITH": "",
"JI_PROJECT": "",
"1_MIN": "",
"1_H": "",
"1_D": "",
"1_W": "",
"1_M": "",
"1_Q": "",
"1_Y": "",
"NONE": "",
"UP_PSW": "",
"2_BIG": "",
"FILE_LIM": "",
"FILE_DIR_W": "",
"LINK_DIR_W": "",
"ASYNC_DIR_W": "",
"INSTALL_SCRIPT_HERE": "",
"ERR_OCC": "",
"FILE_UP": "",
"DL_PAGE": "",
"VALID_UNTIL": "",
"VIEW_LINK": "",
"DIRECT_DL": "",
"DELETE_LINK": "",
"DL": "",
"PREVIEW": "",
"FILE_404": "",
"FILE_NOT_AVAIL": "",
"FILE_DELETED": "",
"FILE_EXPIRED": "",
"PSW_PROTEC": "",
"GIMME_PSW": "",
"ACCESS_KO": "",
"NOW_DOWNLOADING": "",
"USING_SERIVCE": "",
"TOS": "",
"AUTO_DESTRUCT": "",
"INTERNAL_ERROR_DEL": "",
"CONF_AUTOGEN_COMMENT": "",
"CANNOT_CREATE_DIR": "",
"MANUAL_CREATE": "",
"DIR_NOT_W": "",
"GIMME_W": "",
"HERE_SOLUTION": "",
"CONF_SOLUTION": "",
"CONF_SOLUTION_2": "",
"JI_INSTALL": "",
"STEP": "",
"OUT_OF": "",
"ADMIN_PSW": "",
"FINALIZATION": "",
"SETTING_UP": "",
"PREV_STEP": "",
"RETRY_STEP": "",
"JI_FONCTIONAL": "",
"INFO": "",
"BASE_ADDR_INFO": "",
"BASE_ADDR": "",
"DATA_DIR_EXPLAINATION": "",
"DATA_DIR": "",
"NEXT_STEP": "",
"ADMIN_INTERFACE_INFO": "",
"NO_ADMIN": "",
"NO_ADMIN_AUTH": "",
"LOGIN": "",
"BAD_PSW": "",
"ADMIN_INTERFACE": "",
"CLEAN_EXPIRED": "",
"CLEAN_INCOMPLETE": "",
"CLEAN": "",
"SEARCH_NAME": "",
"SEARCH": "",
"LS_FILES": "",
"LIST": "",
"ACTIONS": "",
"SEARH_BY_HASH": "",
"SEARCH_LINK": "",
"CLEANED_FILES_CNT": "",
"LOGOUT": "",
"NOW_LOGOUT": "",
"LINK_DELETED": "",
"FILENAME": "",
"FILE": "",
"LINK": "",
"TYPE": "",
"SIZE": "",
"EXPIRE": "",
"ONETIME": "",
"UPLOAD_DATE": "",
"ORIGIN": "",
"ACTION": "",
"DEL_LINK": "",
"DEL_FILE_LINKS": "",
"DELETED_LINKS": "",
"YEAR": "",
"DAY": "",
"MINUTE": "",
"HOUR": "",
"SECOND": "",
"LESS_1_SEC": ""
"NO_BROWSER_SUPPORT": "Din webbläsare verkar inte stödja HTML5, så max filstorlek är ",
"PLURAL_ENDING": "er",
"JI_WEB_RE": "Jirafeau, ditt filutrymme på nätet",
"SEL_FILE": "Välj en fil",
"SEND": "Ladda upp",
"UP": "Laddar upp...",
"ONE_TIME_DL": "Engångsbruk",
"PSW": "Lösenord",
"TIME_LIM": "Tidsbegränsning",
"MAX_FILE_SIZE": "Max filstorlek",
"POWERED_BY": "använder öppen källkods-projektet Jirafeau",
"MADE_WITH": "Gjord med",
"JI_PROJECT": "Jirafeau",
"1_MIN": "En minut",
"1_H": "En timme",
"1_D": "En dag",
"1_W": "En vecka",
"1_M": "En månad",
"1_Q": "Ett kvartal",
"1_Y": "Ett år",
"NONE": "Ingen",
"UP_PSW": "Uppladdningslösenord",
"2_BIG": "Filen är för stor",
"FILE_LIM": "Filstorlek är begränsat till",
"FILE_DIR_W": "Filkatalogen är inte skrivbar",
"LINK_DIR_W": "Länkkatalogen är inte skrivbar",
"ASYNC_DIR_W": "Katalogen för asynkron överföring är inte skrivbar",
"INSTALL_SCRIPT_HERE": "Installationsskriptet är fortfarande kvar",
"ERR_OCC": "Ett fel inträffade",
"FILE_UP": "Filen är nu uppladdad!",
"DL_PAGE": "Hämtningssida",
"VALID_UNTIL": "Filen går att hämta fram till",
"VIEW_LINK": "Visa i webbläsaren",
"DIRECT_DL": "Direktlänk",
"DELETE_LINK": "Borttagning",
"DL": "Hämta",
"PREVIEW": "Visa",
"FILE_404": "Tyvärr, filen hittades inte",
"FILE_NOT_AVAIL": "Filen är inte tillgänglig.",
"CONFIRM_DEL": "Bekräfta borttagning",
"GONNA_DEL": "Detta kommer att ta bort",
"DELETE": "Ta bort",
"FILE_DELETED": "Filen har tagits bort.",
"FILE_EXPIRED": "Tiden för den här filen har gått ut.",
"PSW_PROTEC": "Lösenordsskydd",
"GIMME_PSW": "Ange lösenordet för den här filen",
"ACCESS_KO": "Åtkomst nekas",
"NOW_DOWNLOADING": "Du har valt att hämta",
"USING_SERIVCE": "Genom att använda tjänsten godkänner du våra",
"TOS": "villkor",
"AUTO_DESTRUCT": "Varning, den här filen kommer att tas bort när den har hämtats",
"INTERNAL_ERROR_DEL": "Internt fel vid borttagning av fil",
"CONF_AUTOGEN_COMMENT": "Den här filen genererades vid installationen. Du kan redigera den. Se config.original.php för förklaring till parametrarna.",
"CANNOT_CREATE_DIR": "Följande katalog kunde inte skapas",
"MANUAL_CREATE": "Skapa den här katalogen manuellt",
"DIR_NOT_W": "Följande katalog är inte skrivbar",
"GIMME_W": "Webbservern behöver skrivrättigheter i den här katalogen.",
"HERE_SOLUTION": "Här är en lösning",
"CONF_SOLUTION": "Den lokala konfigurationsfilen kunde inte skapas. Skapa filen <code>lib/config.local.php</code> och ge webbservern skrivrättigheter för den (bästa lösningen), eller ge webbservern skrivrättigheter i katalogen <code>lib</code>.",
"CONF_SOLUTION_2": "Den lokala konfigurationsfilen är inte skrivbar för webbservern. Ge webbservern skrivrättigheter för filen <code>lib/config.local.php</code>.",
"JI_INSTALL": "Installation av Jirafeau",
"STEP": "steg",
"OUT_OF": "av",
"ADMIN_PSW": "Adminlösenord",
"FINALIZATION": "Slutförande",
"SETTING_UP": "Jirafeau gör nu i ordning webbplatsen enligt din valda konfiguration.",
"PREV_STEP": "Föregående steg",
"RETRY_STEP": "Försök igen",
"JI_FONCTIONAL": "Jirafeau är nu färdigt att användas",
"INFO": "Information",
"BASE_ADDR_INFO": "Jirafeaus basadress är den första delen av URL:en, till och med det sista snedstrecket. Exempel: \"http://www.example.com/\". Glöm inte det avslutande snedstrecket!",
"BASE_ADDR": "Basadress",
"DATA_DIR_EXPLAINATION": "Välj var dina filer och information om dina filer ska lagras. Katalogen bör vara placerad utanför webbplatsens bassökväg, eller åtminstone ha begränsad åtkomst. Glöm inte det avslutande snedstrecket!",
"DATA_DIR": "Fillagring",
"NEXT_STEP": "Nästa steg",
"ADMIN_INTERFACE_INFO": "Jirafeau har ett administrationsgränssnitt (via admin.php). Du kan ange ett lösenord för åtkomst dit eller lämna det blankt för att inaktivera administration.",
"NO_ADMIN": "Tyvärr, administrationsgränssnittet är inaktiverat.",
"NO_ADMIN_AUTH": "Tyvärr, du har inte rätt att komma åt administrationsgränssnittet.",
"LOGIN": "Logga in",
"BAD_PSW": "Fel lösenord.",
"ADMIN_INTERFACE": "Administration",
"CLEAN_EXPIRED": "Ta bort utgångna filer",
"CLEAN_INCOMPLETE": "Ta bort gamla ofullständiga överföringar",
"CLEAN": "Ta bort",
"SEARCH_NAME": "Sök filer med namn",
"SEARCH": "Sök",
"LS_FILES": "Lista alla filer",
"LIST": "Visa",
"ACTIONS": "Filhantering",
"SEARH_BY_HASH": "Sök filer med hash",
"SEARCH_LINK": "Sök en specifik länk",
"CLEANED_FILES_CNT": "Antal borttagna filer",
"LOGOUT": "Logga ut",
"NOW_LOGOUT": "Du är nu utloggad",
"LINK_DELETED": "Länken borttagen",
"FILENAME": "Filnamn",
"FILE": "Fil",
"LINK": "Länk",
"TYPE": "Typ",
"SIZE": "Storlek",
"EXPIRE": "Giltig till",
"ONETIME": "Engångsbruk",
"UPLOAD_DATE": "Uppladdad",
"ORIGIN": "Uppladdad från",
"ACTION": "Åtgärd",
"DEL_LINK": "Ta bort länk",
"DEL_FILE_LINKS": "Ta bort länkar och fil",
"DELETED_LINKS": "Tog bort länkar",
"YEAR": "år",
"DAY": "dag",
"MINUTE": "minut",
"HOUR": "timme",
"SECOND": "sekund",
"LESS_1_SEC": "mindre än en sekund"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment