Commit 21abf559 authored by max keiser's avatar max keiser Committed by Jérôme Jutteau

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 86.3% (95 of 110 strings)
parent 543ffeea
......@@ -6,7 +6,7 @@
"One time download": "Jednorazowe pobieranie",
"Password": "Hasło",
"Time limit": "Limit czasowy",
"Maximum file size": "",
"Maximum file size": "maksymalny rozmiar pliku",
"powered by Open-Source project Jirafeau": "",
"Jirafeau Project": "Projekt Jirafeau",
"One minute": "Jedna minuta",
......@@ -16,7 +16,7 @@
"One month": "Jeden miesiąc",
"One year": "Jeden rok",
"None": "Żaden",
"Upload password": "",
"Upload password": "Wgraj hasło",
"File is too big": "Plik jest za duży",
"File size is limited to": "Wielkość pliku jest limitowana do",
"The file directory is not writable": "Katalog plików nie jest do zapisu",
......@@ -40,73 +40,73 @@
"Password protection": "Ochrona hasłem",
"Give the password of this file": "Podaj hasło do pliku",
"Access denied": "Brak dostępu",
"You are about to download": "",
"You are about to download": "Zamierzasz pobrać",
"By using our services, you accept our": "Używając usługi akceptujesz nasze",
"Term Of Service": "Zasady Użytkowania",
"Warning, this file will self-destruct after being read": "Uwaga, ten plik ulegnie autodestrukcji po przeczytaniu",
"Internal error during file creation.": "Wewnętrzny błąd podczas tworzenia pliku.",
"This file was generated by the install process. You can edit it. Please see config.original.php to understand the configuration items.": "",
"This file was generated by the install process. You can edit it. Please see config.original.php to understand the configuration items.": "Ten plik został zgenerowany przez proces instalacyjny. Możesz go edytować. Do zapoznania się z plikami konfiguracyjnymi, zobacz config.original.php.",
"The following directory could not be created": "Następujący katalog nie mógł zostać utworzony",
"You should create this directory manually.": "Możesz stworzyć ten katalog manualnie.",
"The following directory is not writable": "Następujący katalog nie jest do zapisu",
"You should give the write permission to the web server on this directory.": "",
"Here is a solution": "",
"You should give the write permission to the web server on this directory.": "Powinieneś(aś) nadać uprawnienia do edytowania dla serwera w tym folderze.",
"Here is a solution": "Tutaj jest rozwiązanie",
"The local configuration file could not be created. Create a <code>lib/config.local.php</code> file and give the write permission to the web server (preferred solution), or give the write permission to the web server on the <code>lib</code> directory.": "",
"The local configuration is not writable by the web server. Give the write permission to the web server on the '<code>lib/config.local.php</code> file.": "",
"Installation of Jirafeau": "",
"step": "",
"out of": "",
"Administration password": "",
"Finalisation": "",
"Jirafeau is setting the website according to the configuration you provided.": "",
"Previous step": "",
"Retry this step": "",
"Jirafeau is now fully operational": "",
"Information": "",
"Installation of Jirafeau": "Instalacja Jirafeau",
"step": "krok",
"out of": "z",
"Administration password": "Hasło administracyjne",
"Finalisation": "Finalizacja",
"Jirafeau is setting the website according to the configuration you provided.": "Jirafeau ustawia stronę internetową według konfiguracji nadanej przez Ciebie.",
"Previous step": "Poprzedni krok",
"Retry this step": "Powtórz ten krok",
"Jirafeau is now fully operational": "Jirafeau jest teraz w pełni operacyjny",
"Information": "Informacja",
"The base address of Jirafeau is the first part of the URL, until (and including) the last slash. For example: \"http://www.example.com/\". Do not forget the trailing slash!": "",
"Base address": "",
"The data directory is where your files and information about your files will be stored. You should put it outside your web site, or at least restrict the access to this directory. Do not forget the trailing slash!": "",
"Data directory": "",
"Jirafeau is internationalised. Choose a specific langage or choose Automatic (langage is provided by user's browser).": "",
"Choose the default language": "",
"Next step": "",
"Jirafeau is internationalised. Choose a specific langage or choose Automatic (langage is provided by user's browser).": "Jirafeau jest zinternacjonalizowany. Wybierz specyficzny język albo pozwól nam pomóc na podstawie domyślnego języka Twojej przeglądarki.",
"Choose the default language": "Wybierz domyślny język",
"Next step": "Następny krok",
"Jirafeau has an administration interface (through admin.php). You can set a password to access the interface or leave it empty to disable the interface.": "",
"Sorry, the admin interface is not enabled.": "",
"Sorry, you are not authenticated on admin interface.": "",
"Login": "",
"Wrong password.": "",
"Wrong password.": "Niepoprawne hasło.",
"Admin interface": "",
"Clean expired files": "",
"Clean old unfinished transfers": "",
"Clean": "",
"Search files by name": "",
"Search": "",
"List all files": "",
"List": "",
"Actions": "",
"Search files by file hash": "",
"Search a specific link": "",
"Number of cleaned files": "",
"Logout": "",
"You are now loggued out": "",
"Link deleted": "",
"Filename": "",
"file": "",
"link": "",
"Type": "",
"Size": "",
"Expire": "",
"Onetime": "",
"Upload date": "",
"Origin": "",
"Action": "",
"Del link": "",
"Del file and links": "",
"Deleted links": "",
"year": "",
"day": "",
"minute": "",
"hour": "",
"second": "",
"less than a second": ""
"Clean": "Czyste",
"Search files by name": "Szukaj plików wg nazwy",
"Search": "Szukaj",
"List all files": "Pokaż wszystkie pliki",
"List": "Lista",
"Actions": "Akcje",
"Search files by file hash": "Szukaj plików wg haszy",
"Search a specific link": "Szukaj specyficzny link",
"Number of cleaned files": "Liczba wyczyszczonych plików",
"Logout": "Wyloguj",
"You are now loggued out": "Jesteś wylogowany",
"Link deleted": "Link usunięty",
"Filename": "Nazwa pliku",
"file": "plik",
"link": "link",
"Type": "Typ",
"Size": "Rozmiar",
"Expire": "Wygasać",
"Onetime": "Jeden raz",
"Upload date": "Data przesłania",
"Origin": "Źródło",
"Action": "Akcja",
"Del link": "Usuń link",
"Del file and links": "Usuń plik i linki",
"Deleted links": "Usunięte linki",
"year": "rok",
"day": "dzień",
"minute": "minuta",
"hour": "godzina",
"second": "sekunda",
"less than a second": "mniej niż sekunda"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment