Commit 4a53cd63 authored by Mattias Münster's avatar Mattias Münster Committed by Weblate

Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 100.0% (114 of 114 strings)
parent 3868c90b
Pipeline #90719252 passed with stage
in 56 seconds
......@@ -25,10 +25,10 @@
"FILE_LIM": "Filstorlek är begränsat till",
"FILE_DIR_W": "Filkatalogen är inte skrivbar",
"LINK_DIR_W": "Länkkatalogen är inte skrivbar",
"ASYNC_DIR_W": "Katalogen för asynkron överföring är inte skrivbar",
"ASYNC_DIR_W": "Katalogen för asynkron överföring är inte skrivbar!",
"INSTALL_SCRIPT_HERE": "Installationsskriptet är fortfarande kvar",
"ERR_OCC": "Ett fel inträffade",
"FILE_UP": "Filen är nu uppladdad!",
"ERR_OCC": "Ett fel inträffade.",
"FILE_UP": "Filen är nu uppladdad.",
"DL_PAGE": "Hämtningssida",
"VALID_UNTIL": "Filen går att hämta fram till",
"VIEW_LINK": "Visa i webbläsaren",
......@@ -50,10 +50,10 @@
"USING_SERIVCE": "Genom att använda tjänsten godkänner du våra",
"TOS": "villkor",
"AUTO_DESTRUCT": "Varning, den här filen kommer att tas bort när den har hämtats",
"INTERNAL_ERROR_DEL": "Internt fel vid borttagning av fil",
"INTERNAL_ERROR_DEL": "Internt fel vid borttagning av fil.",
"CONF_AUTOGEN_COMMENT": "Den här filen genererades vid installationen. Du kan redigera den. Se config.original.php för förklaring till parametrarna.",
"CANNOT_CREATE_DIR": "Följande katalog kunde inte skapas",
"MANUAL_CREATE": "Skapa den här katalogen manuellt",
"MANUAL_CREATE": "Skapa den här katalogen manuellt.",
"DIR_NOT_W": "Följande katalog är inte skrivbar",
"GIMME_W": "Webbservern behöver skrivrättigheter i den här katalogen.",
"HERE_SOLUTION": "Här är en lösning",
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment