Commit 2aa55680 authored by Zoltán Faludi's avatar Zoltán Faludi Committed by Jérôme Jutteau

update hungarian translation

parent ef766af5
Pipeline #93923391 passed with stage
in 57 seconds
......@@ -69,9 +69,9 @@
"SEL_FILE": "Válassz fájlt",
"SEND": "Küld",
"SIZE": "Méret",
"NO_ADMIN": "Bocs, de az admin felület nem engedélyezett.",
"FILE_404": "Bocsánat, de nem találjuk ezt a fájlt",
"NO_ADMIN_AUTH": "Bocs, de nem léptél be adminként.",
"NO_ADMIN": "Az admin felület nem engedélyezett.",
"FILE_404": "Nem találjuk ezt a fájlt",
"NO_ADMIN_AUTH": "Nem léptél be adminként.",
"Term Of Service": "Szolgáltatási feltételek",
"ASYNC_DIR_W": "Az async mappa nem írható!",
"BASE_ADDR_INFO": "Az alap-Jirafeau címe - az URL első fele, az utolsó per-ig (hash), de azt beleértve. Például: \"http://www.example.com/\". El ne felejtsd a lezáró per-t!",
......@@ -83,7 +83,7 @@
"CONF_SOLUTION": "A helyi konfigfájl nem készült el, az hibát okoz. Megoldás: készíts egy <code>lib/config.local.php</code> fájlt és adj írási jogot a webszerveren, vagy adj írási jogot a webszerveren a <code>lib</code> mappának.",
"CONF_SOLUTION_2": "A helyi konfigfájl nem írható a webszervernek. Adj írási jogot a szerveren a '<code>lib/config.local.php</code> fájlra.",
"FILE_EXPIRED": "A fájlhoz beállított érvényességi idő lejárt.",
"VALID_UNTIL": "A fájl érvényes a következő dátumog",
"VALID_UNTIL": "A fájl érvényes a következő dátumig",
"CONF_AUTOGEN_COMMENT": "Ez a fájl a telepítés során keletkezett. Szerkesztheted. Kérlek nézd meg a config.original.php fájlt, a konfigurációs lehetőségek megértéséhez.",
"TIME_LIM": "Időkorlát",
"TYPE": "Típus",
......@@ -95,7 +95,7 @@
"BAD_PSW": "A megadott jelszó hibás.",
"NOW_DOWNLOADING": "Arra készülsz, hogy letölts",
"NOW_LOGOUT": "Sikeresen kiléptél",
"MANUAL_CREATE": "Kézileg kéne létrehoznod ezt a mappát.",
"MANUAL_CREATE": "Kézileg kellene létrehoznod ezt a mappát.",
"GIMME_W": "A webszerveren kellene írási jogot adnod erre a mappára.",
"DAY": "nap",
"FILE": "fájl",
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment