Commit ece8bf30 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent afa8fb69
......@@ -9,7 +9,7 @@ Convidem a altres persones i col·lectius de la comunitat del programari lliure
* Difoneu el projecte arreu. A les xarxes socials, farem servir l'etiqueta #EquipamentsLliures #laLleialtat #BerenaTec #FEDIVERSE #GAFAM ...
* Veniu a les activitats que organitzem, com trobades, cursets i taules obertes. Per més informació, **[subscriu-te al nostre butlletí](https://butlleti.lleialtat.cat/subscription/HyrkUJ4nG/)**
* Veniu a les activitats que organitzem, com trobades, cursets i taules obertes. Per més informació, **[subscriu-te al nostre butlletí](https://butlleti.lleialtat.cat/subscription/S1ohBFJ4V)**
**Ens trobem periòdicament**. Habitualment hi som tots dimecres al matí, i el primer i tercer dilluns a la tarda. Igualment, us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment