Commit d2a3ccea authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parents
---
title: 'El LleialTec'
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
### Pla de Sobirania Tecnològica als equipaments municipals
#### Qui som i què fem?
El Lleialtec és la comissió tecnològica de la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca (CELS) i neix amb l'objectiu de vetllar per l'apoderament digital de les persones, col·lectius i entitats del barri.
* **Proposem** a l'assemblea de la CELS eines tecnològiques lliures i ètiques per gestionar l'equipament, comunicar-nos, crear contingut, emmagatzemar dades...
* **Implementem** la infraestructura tecnològica a l'equipament de La Lleialtat i acompanyem als membres de la CELS en l'adopció de les eines que consensuem implementar
* **Documentem** la feina feta per tal que el projecte sigui replicable en altres espais comunitaris
#### Per què ho fem?
Ens adonem que, ara per ara, el Lleialtec és la comissió més transversal de la CELS, ja que totes les comissions, -en major o menor mesura-, tenen necessitats tecnològiques. A més, detectem que, municipals o no, **tots els espais d'acció comunitària tenen necessitats semblants**: publicació de les d'activitats, inscripcions, reserva de sales i conseqüent facturació, comunicació interna i externa, entre d'altres.
I, tot i que observem que e**ls perfils professionals dels equipaments encara no contemplen cap figura que gestioni, -de forma integral-, les necessitats tecnològiques**, creiem fermament que a tots els espais comunitaris hi hauria d'haver personal especialitzat per planificar, implementar i formar. Però, en general, no hi ha massa consciència digital i es fan servir eines privatives de forma sistemàtica pel simple fet de ser gratuïtes o populars. I «si és gratis, el producte ets tu...».
A la jungla digital, protegir és protegir-se, i en **la vetlla per la salut digital i la lluita contra el capitalisme cognitiu**, veiem pràctiques del segle XXI que podríem anomenar «Tecnologia de les cures». I és per això, per protegir les veïnes de pesticides tecnològics, per contribuir a una societat digital més lliure i ètica que, des del Lleialtec, proposem i implementem aquest Pla de Sobirania Tecnològica per l'Acció Comunitària.
#### Com ho fem?
Divulgant i formant; implementant i documentant la implementació de la infraestructura:
* **Divulgació**, per fer comprensible a la ciutadania la importància, al segle XXI, de les tecnologies lliures, ètiques i distribuïdes
* **Formació**, per tal fomentar l'alfabetització digital i l'aprenentatge al llarg de la vida; replicabilitat, per reutilitzar i millorar programari ètic i transparent.
* **Infraestructura i documentació**, per ser propietàries de les nostres dades i xarxes, i possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta
\ No newline at end of file
---
title: Divulgació
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
Som conscients que les persones no donem valor a les coses que no entenem o amb les que no estem familiaritzades. I tot i que la majoria de persones usem dispositius digitals i, per tant, moltíssim programari, poques són les persones que reflexionen sobre perquè fan servir un programari o altre, o sobre qui l'ha fet i perquè, o sobre com pot donar tants diners una cosa que és «gratis»...
En aquest primerenc «boom digital» de principis de segle, trobem que el que s'incrementen són els dispositius i els programes, però no la consciència digital de les persones que en fan ús. És per això que, de tant en tant, proposem taules obertes on tractar temes concrets.
A les portes obertes, en vam dinamitzar dues: una sobre el propi model tecnològic de la Lleialtat; i l'altra, sobre les connexions entre el la comunitat del programari lliure i les iniciatives de l'Economia Social i Solidària (ESS). I, durant novembre i desembre, en vam dinamitzar dues més: una sobre programari lliure i ESS; i l'altra, sobre la tecnologia Blockchain.
\ No newline at end of file
---
title: 'Tecnologies creatives'
published: true
taxonomy:
category:
- docs
process:
markdown: true
twig: true
---
.....
\ No newline at end of file
---
title: 'Seguretat digital'
published: true
taxonomy:
category:
- docs
---
![](seguretat-digital.png)
### Objectius:
* protecció de dades
* emmagatzemades
* en moviment
* en execució / processament
* privadesa, sensació de seguretat, protecció, llibertat
* sobiranía tecnologica
* elements a protegir :
* dades
* metadades
En el context de la tecnologització de la vida casí totes nostres comunicacions i interaccions estan mediades per les máquines.
Hem aconseguit poder parlar més rápid, amb més gent o independament de la distancia. Totes les extenses infrastructures que fan possible la vida cotidiana d'una societat tan complexa com la nostra esten regides per les tecnologies de l'informació. Ens agradi mes o menys, pero la majoria d'aquestes infrastructures dependen de les empreses privades.
En aquest context es /cada vez más/ important prendre consciencia dels processos globals així com del funcionament més detallat en torn a nostres activitats digitals i dispositius que utilitzem. Quines son? Com funcionan? Qui les construeixa? I si les meves dades estan al núvol, on esta aixó?
La seguretat digital es un camp de recerca i practica que es dedica a la protecció de les nostres comunicacions i continguts amb el fi de garantir la privadesa als individus o grups, aixi com la sobiranía tecnologica al nivell global.
Normalment parlem de la protecció de dades, que son tots els continguts que fiquem dins dels dispositius, com per exemple textos, fotos, comentaris, converses, contactes, etc. També hem de parlar de metadades que son tota l'informació sobre les nostres dades com el temps, la duració, tipus i derecció del dispositiu, geolocalització, remitent, destinatari... Les metadades son les que contextualitzan les dades dins d'una realitat concreta i identificable.
### Seguretat holística:
* seguretat digital
* seguretat física
* seguretat psico-social
* balanç positiu entre les amenaçes externes percebudes i la capapacitat (coneixement i estrategies) de defensa
* es totalment subjectiu
* dinámic - canvia en el temps - prioritzem diferent les necessitats segons quin moment
* la sensació de seguretat no es un valor total, sino varia segons el ámbit (podem tenir seguredad economica, pero no afectiva...)
* impacte psicologic: en moments d'amenaça o crisi (pot ser després d'una vulneració de privacitat) no som capaços de prendre bones decisions; millior prevenir que mitigar
* impacte social: falta de percepció positiva de la seguretat/privadesa al nivell social pot portar a conductes d'autocensura, rupturas del teixit col·lectiu, projecció d'agressivitat a l'interior del grup (crear "enemics interns")
### Com abordar aquest camp
* informació → por
* terror → bloqueig
* negació → temerarietat
* dedicació → anàlisi i protecció
* Implementar els canvis
* molta informació → molta por → molts canvis → molt temps
* pas a pas, no es pot fer de cop
* prioritzar segons riscos
* processos coŀlectius: més persones → menys temps
* compartir dubtes, suport anímic, experimentació, pràctica.
* Barreres mentals
* Excuses viscerals, automàtiques
* no tinc res a amagar, no sóc interessant → negació
* ja ho saben tot de mi → nihilisme, derrota
* Motius en negatiu
* dimensió coŀlectiva
* co-responsabilitat: activistes, periodistes, descendència
* co-responsabilitat: monopolis
* contra la lliure competència
* la info es poder, i estem alimentant la bèstia
* coŀlaboren amb NSA i cia (no pun intended hahah)
* Capitalisme de la Vigilancia, sistema economic basat en la feina no remunerada dels "usuaris", la mercancia son les seves dades, els clients: les empreses de publicitat, etc
* big data: neuromarketing, psicografia i "democràcia"
* modelar les subjectivitats, engenieria social
* dimensió individual
* futur: a mans qui poden acabar les dades? com poden canviar els governs o polítiques d'empresa?
* falsos positius
* no tinc res a amagar (no sóc culpable de res) → no tinc res a ensenyar-te! (no tens dret a espiar-me)
* a qui no tens res a amagar? (jefe? veïns? estat-policia? delinquents? traficants de dades?)
* comparació amb la llibertat d'expressío (no m'importa perquè no tinc res a dir)
* si puguessis triar, preferiries que no ho sabessin tot de tu? Bones notícies: pots fer que no ho sàpiguen d'ara endavant
* autocensura en saber-se vigilat/da i censura passiva cap els altres.
* Motius en positiu
* La privacitat habilita:
* llibertat de pensament (critic). Amb una opinio pública homogènia i omnipresent, potser no sempre voldràs que tothom ho sàpiga tot de tu, potser no vols explicar algunes coses aixi d'entrada a tothom.
* llibertat d'associació. Hi ha coŀlectius poc acceptats socialment. Potser en algun moment no cal que un cercle social ho conegui tot d'altres cercles. Amics del poble, de la uni, familiars, associacio lúdica, política, esportiva, companys de feina, etc. Fins i tot inclos els grups activistes de tamátiques socialment acceptades com el feminisme pateixen una repressió forta i han de protegir la seva privacitat.
* Sobirania de la informació
* Les meves dades personals són meves, em descriuen, defineixen i condicionen. Si no les controlo, no controlo la meva vida.
* Per defecte tot ha de ser privat: jo trio què compartir amb qui en cada moment.
* Sobirania tecnològica: necessito confiar en qui gestiona la infraestructura que emmagatzema i transporta les meves dades.
* Eslògan cypherpunk: transparència pel poderós, privacitat per al feble.
* consciencia global: impacte ecologic i civilitzatori
* empoderament personal
### Model d'amenaça:
* conceptes
* agents (aliats, neutrals, enemics)
* actius (béns a protegir)
* risc (probabilitat vs dany) * a nivell personal
* intern ? - falta de coneixements, factors emocionals, economics que poden contribuir a la perdua de privadesa
* extern ? - qui i amb quins motius ? a titol personal o dins del marc del control massiu?
* a nivell de grup:
* interna ?
* externa ?
* a nivell de societat / civilització
* ecologic
* economic
* cultural
* Riscos
* anàlisi de riscos: l'entorn, agents, béns
* percepció dels riscos
* agilitat + ??
### Elements:
font: [https://gitlab.com/criptica/inseguretat-smartphone/blob/master/PITCHME.md#perills](https://gitlab.com/criptica/inseguretat-smartphone/blob/master/PITCHME.md#perills)
* Perills al dispositiu
* Físics: robatori, malfunció
* Robatori: accés al mail i a totes les aplicacions
* Sabotatge: no disponibilitat i pèrdua de dades (?)
* No reparable, obsolescència
* Hardware
* accés directe entre components (GSM → memòria)
* forats de seguretat en el processador
* components no desconnectables (micròfon, mòdems diversos) → kill switch https://puri.sm/shop/librem-5/
* Sistema operatiu
* Bloatware espia, privatiu, pesat
* Backdoors: PlayStore n'és una
* Codi privatiu: teclat, cerques
* Actualitzacions de seguretat
* Aplicacions
* Jocs que demanen molts permisos
* Aplicació espia per algú proper
* Aplicació legítima enverinada
* Errors no arreglats
* Tracking, fingerprinting (anuncis, webs)
* Perills a la xarxa
* Xarxa local
* Wifi
* 3G
* Xarxa d'accés + troncal
* DPI (deep packet inspection)
* censura
* no neutralitat: vídeos gratuïts, línies ràpides
* Servidors finals
* forats de seguretat (veure "perills al dispositiu")
* tràficants de dades
* generació de perfils
* censura
* Agents possibles
* Un particular malintencionat
* Investigador privat
* Policia amb o sense ordre jodicial
* Màfies amb recursos
* Traficants de dades personals autònoms
* Empreses que fan negoci amb dades
* Agències d'espionatge governamentals
* Idees
* Comunicar com de secreta és una informació
* Xifrar els discos durs
* Contrasenyes fortes i úniques
* Usar VPN o Tor
* Wi-Fi: no WPS, WPA2, contrasenya canviada
* Sistema operatiu lliure
* Evitar serveis privatius i centralitzats
\ No newline at end of file
---
title: Disrupcions
published: false
taxonomy:
category:
- docs
---
Lorem markdownum in maior in corpore ingeniis: causa clivo est. Rogata Veneri
terrebant habentem et oculos fornace primusque et pomaria et videri putri,
levibus. Sati est novi tenens aut nitidum pars, spectabere favistis prima et
capillis in candida spicis; sub tempora, aliquo.
- Esse sermone terram longe date nisi coniuge
- Revocamina lacrimas virginitate deae loquendi
- Parili me coma gestu opis trabes tu
- Deum vidi est voveas laurus magniloquo tuaque
Nempe nec sonat Farfarus Charybdis elementa. Quam contemptaque vocis damnandus
corpore, merui, nata nititur.
## Nubibus ferunt
Una Minos. Opem saepe quodsi Peneia; tanto quas procul sanctis viribus. Secuta
et nisi **alii lanas**, post fila, *non et* viscere hausit orbe faciat vasta.
var window = maximize_sample_youtube;
yobibyte *= point + dns;
if (sdkCloud(2) < agp(shareware)) {
www_eps_oasis.epsCcPayload = remote_jsf;
functionViewCard += filename_bin - tagPrimaryVeronica;
} else {
clickPageIsdn += virtual_hard;
smart_interlaced(docking);
matrix = northbridgeMatrixDegauss(deprecatedOnSidebar / left_cut);
}
Nunc nec *huic digna forsitan* in iubent mens, muneris quoque? Comas in quasque
verba tota [Graiorum](http://www.thesecretofinvisibility.com/) fuerunt
[quatiatur Chrysenque oculis](http://omgcatsinspace.tumblr.com/) perque ea
quoque quae. Forent adspicit natam; staret fortissimus patre Cephenum armaque.
Dilapsa carminibus domitis, corpora sub huc strepitum montano hanc illa Hypseus
inposito do ignes intextum post arma.
Superem venit turba sulcavitque morae. Suppositosque unam comitantibus Olympus
ille hostibus inmensum captis senectae exstinctum lunaria. Dura ille quoque,
maiora neu coniunx. **Successu foret lemnius** tamen illis **do concipit
deerat**!
---
title: Infraestructura
published: false
taxonomy:
category:
- docs
---
Lorem markdownum scire deposito manumque facinus. Opprobria sic Iris vimque
filia Thaumantea supremis solet occupat peperit, mittit, ea *ille* tamen forma:
corpora. Quoniam adunci, sed Cragon potitus at voluere vallem Lyaeumque evehor
quaedam dixit vocis lacrimasque mundi possum.
[Robustior carmine](http://www.youtube.com/watch?v=MghiBW3r65M). Uno pars simul
exhortanturque fletu; suas inquit paulum moriensque sumpserat totiens et sive.
Violenta stabat Dictaeaque hinc tophis rustica ora nitar tale divum, in versus
illam lacerta domito silvas memento est. Cinyrae edidicitque moram pectora et
quoque terrenae rubor populo peperit condebat in. Verum digestum referat cum,
dubitat collo sine candida flores pendentia, manes.
## Nostrae confido
Nec valle **natus puerum**, ora noverat solibus pinguesque non; Pisaeae in.
Adhuc se perque forsitan in haberent *gaudet* status portentificisque tristia
promissaque bove est ora locum. Subit etsi, et vatibus cumque? Et pudorem sim
fuit haec **nostras Caenis inploravere** quod; faciemque sanguis furentem
vivere, suaque.
1. In iovis trahens est
2. Nexibus ludunt tinxit nudus adspergine fecit
3. Si corpus miracula oculos frater
4. Sed petunt proxima ad monitu erigitur Apollineos
5. Hunc laceri alvum et est fons fefellimus
## Pater res tandem promissi collige
Erubuit quod arcanis inquit succinctis tectae frenis canendo clausas, fletus
puellis proceres terrore in zona! Tenet quoque fortuna haud resuscitat
maledicere hostem. Imago ne fuit levi tertius ferro calamo velle talia fallit
gratia, Theron **aetas nolis** narrat meri in **fuga**.
var cycleMainframe = 4;
bankruptcy += linuxMcaSsh(2, jquery_eps, monitor_add) - qwerty;
if (root - software + 4) {
snippet_mini_win *= ipv(dimm, protector_add, 3 + raid_matrix_smm);
python(95, 42);
} else {
window_soap += text_chip_screenshot;
}
## Lucis onus dolet evehor vulnera gelidos
Nec tauri illa cui hic contenta patuit, terras in et et suum [mutet
pater](http://www.mozilla.org/), alta, et a. Addit nec figuras terris Aeacus,
data comites cernit, et parte. Cumarum *expresso*.
1. Ira deo unus ferrugine stant vulnere traharis
2. Vulnus fratribus modo quercus longa ego dederat
3. Versis Saturnia toros suberant
4. Decet tollere mea te insanis inponis exarsit
Tenebat saltatibus, qua namque statuit dies ferre annum, sit summa in tamen
tabent populique. Pariter iterum sunt, inscius, verum.
---
title: Formació
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
Trobem que la formació és clau per adaptar-se a **noves eines i conceptes**. Vivim en una era volàtil on la majoria dels infants no poden saber de què treballaran de grans perquè les seves professions encara estan per inventar.
És per això que creiem que l'**aprenentatge a llarg de la vida** és crucial: hem d'aprendre i desaprendre, però, sobretot, hem de sorprendre'ns a nosaltres mateixes en la descoberta de les nostres habilitats i la potenciació de competències transversals i imprescindibles d'aquest inici de segle.
A les portes obertes, vam dur a terme untaller de creació de videojocs amb llenguatges de programació visual;i durant els mesos d'octubre a desembre, hem dut a terme diferents accions formatives, algunes, amb perspectiva de gènere:
* curset de seguretat informàtica bàsica
* tallers intensius de seguretat holística
* curset de maquetació de continguts web
* curset de sistemes operatius lliures
* curset d'edició de revistes
* curset de postals nadalenques animades
De cara al primer trimestre de 2018, es proposen tres cursets més sobre seguretat, continguts web i programació. A més, al acollir el projecte pilot de [La Troca](https://latrocasants.org/), des del Lleialtec s'organitza un taller formatiu per muntar l'aula informàtica del pilot.
\ No newline at end of file
---
title: 'Serveis administratius'
published: true
---
La Lleialtat tiene, igual que cualquier organización, requirimientos administrativos. El equipo de personal administrativo de cinco personas gestionan la actividad diaria del equipamiento con herraminetas libres.
* Empleamos [Nextcloud](https://nextcloud.com/) para dar cuerpo a los servicios administrativos más internas de la Lleialtat.
* Con el fin ayudar a todos los colectivos y vecinos de Sants (socios de la Lleialtat incluidos), ponemos a su disposició un [etherpad](https://pad.lleialtat.cat/).
##### Documentos
Nextcloud incluye una web para gestionar la documentación. Esto es una opción muy util para facilitar el acceso a los socios. Con solo tener un navagador se puede consultar y [editar](https://nextcloud.com/collaboraonline/) la documentación desde cualquier lugar.
![](nextcloud-shares.png)
Así nos permite compartir:
* carpetas y documentos entre administrativos y socios de la Lleialtat
* documentos con personas ajenas al equipamiento (via public links)
* documentación de caracter público con el vecindario [a través de la web](https://www.lleialtat.cat/documents/).
#### Entorno administrativo
Por muy util que sea el entorno web de Nextcloud, todavía es más práctico trabajar con software local (LibreOffice, Thunderbird, Scribus, etc). [Sincronizamos los documentos](https://nextcloud.com/install/#install-clients) de la nube con los puestos de trabajo del despacho así creando un entorno igual que se espera encontrar en cualquier oficina.
La gestió de permisos de las carpetas compartidas se comparte entre adminsitrativos para facilitar el mantinimiento de ellas. (transparencia/LOPD)
##### Calendarios y agenda
El [app del calendario](https://apps.nextcloud.com/apps/calendar) de nextcloud se usa via web pero también se sincroniza con Thunderbird para así facilitar su uso en los puestos de trabajo. Se crean calendarios y agenda según necesidad y se comparten con usuarios y/o grupos de usuarios del Nextcloud. La agenda de 'actividades' se publica via [una API](http://git.entitatstransparents.org/?p=nextcloud-fullcalendar;a=summary) para así [visualizalo](https://www.lleialtat.cat/agenda/) desde el Wordpress del equipament.
##### Email
Los administrativos usan [Thunderbird](https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/features/) en sus PCs (IMAP). Cuando no están en el despacho pueden acceder al correo via Nextcloud.
Para ello, hemos activado el [mail app](https://apps.nextcloud.com/apps/mail) de Nextcloud.
---
title: Comunicació
---
Disponemos de una [herramienta de comunicación](https://www.discourse.org/) interna con el fín de organizarnos todos, socios y administrativos, en todos los temas que tienen que ver con el equipamiento.
Así aseguramos que todos tenemos la posibilidad de mantenerse al día y participar en los distintas temas que se esté tratando.
![](screenshot-agora.png)
---
title: Xarxa
---
Como es resto de nuestra infraestructura, la red está en desarollo. Actualmente es así.
![](xarxa%20general.png)
\ No newline at end of file
---
title: Infraestructura
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
Les persones que participen a la CELS, -entitat gestora de l'equipament de La Lleialtat-, s'organitzen mitjançant eines lliures i ètiques que s'allotgen en **servidors auto-gestionats**.
Actualment, les dues eines principals d'organització són l'**àgora**, un fòrum que serveix d'assemblea permanent online; i el **núvol**, on s'emmagatzemen les dades. L'accés al núvol es determina en funció de la pertinença: tots els membres de la CELS tenen accés a llegir els documents del núvol; i les persones que pertanyen a una o més comissions, tenen accés a les carpetes de núvol que li corresponen per comissió, on poden llegir i editar documents online.
#### Tasques:
* Crear un entorn on, un ampli conjunt del veïnat, tingui coneixements sobre les instal·lacions de l'equipament, sent capaços de mantenir les instal·lacions i replicar-les a altres equipaments.
* Procurar que les eines, la infraestructura i les tasques que falten per fer es realitzin acompanyades de documentació i tallers de formació per assegurar que les instal·lacions TIC de La Lleialtat són conegudes per persones del barri i per persones d'altres equipaments municipals, fent així replicable i sostenible el projecte.
* Organitzar els tallers corresponents per a la formació en les competències tècniques que calguin
* Formar grups de treball per a realitzar i implentar tasques
* Donar suport a l'equip tècnic de l'equipament i a les persones associades a la CELS.
#### Fins ara, a la Lleialtat, s'han dut a terme les següent accions d'infraestructura:
* [Núvol per a emmagatzemar i compartir arxius](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/serveis%20administratius) (NextCloud)
* [Âgora per a la comunicació interna](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/comunicacio) (Discourse)
* Gestor de continguts web (Wordpress-Grav) [https://tec.lleialtat.cat](https://tec.lleialtat.cat)
* Sistemes operatius lliures als ordinadors de l'equipament (Ubuntu Mate)
* [Abastiment de wifi](https://tec.lleialtat.cat/howtos/wifi-access-points) (cortesía de Guifinet)
* Carpetes compartides
* Configuració de llocs de treball
#### En desenvolupament
* Creació d'un software de gestió integral de l'equipament (tipus ERP) que ens permeti gestionar socis, reservar sales, facturar activitats, fer seguiment d'inventari, etc.
* Instal·lació i configuració del tallafocs
* Implementació de la infraestructura de Xarxa Guifinet
* Implementació d'un sistema de còpies de seguretat
* Servidor de impresoras
* Adquisició, instal·lació i configuració d'un servidor (virtualització) per allotjar serveis com:
* El programari per gestionar l'edifici (sales, calendari, base de dades dels socis, facturació, ingressos, despeses, etc. - per definir)
* Autentificació d'usuaris
---
title: Replicabilitat
---
Una de les pedres angulars del coneixement és la seva transmissió i millora, i és per això que aquest projecte es deu a la seva replicabilitat. Creiem que el model d'organització i gestió de la informació en espais comunitaris, -i més si són municipals-, ha de ser ètic per defecte i això, avui dia, només es pot aconseguir fent ús de programari lliure.
Amb aquest pla, doncs, proposem un model de bones pràctiques tecnològiques que altres espais poden replicar per tal de **garantir l'ètica tecnològica dels seus entorns d'intercanvi i aprenentatge, i les llibertats digitals de les persones que hi participen**.
Per fer efectiva aquesta replicabilitat, anirem documentant les accions portades a terme a La Lleialtat i que s'aniran detallant a l'apartat [Infraestructura](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura).
\ No newline at end of file
---
title: Transparència
---
La cura en la transparència sempre ha estat una màxima del Lleialtec. El dia a dia de la coordinadora és un treball continu d'equip que bascula entre l'ecosistema presencial i el digital, i on la transparència és confiança. Si bé hi ha persones alliberades, la majoria són voluntàries; i la diversitat dels col·lectius és tan gran que un dels reptes de tot espai comunitari és l'harmonia del propi ecosistema.
És per això que, des del Lleialtec, creiem fermament que, garantint bones pràctiques de transparència, predisposem l'ecosistema de la CELS a organitzar-se de forma orgànica i harmònica en medis físics i virtuals que es complementen.
Per tal visibilitzar altres iniciatives relacionades amb la transparència, en una assemblea es va consensuar donar suport a la campanya de la Free Software Foundation [Public money, public code](https://publiccode.eu/ca/) que demana a les Institucions alliberar el codi que es crea amb diners públics.
Free Software, Free Society!
#### Transparencia interna
Queremos que todos los socios y administrativos tengan acceso y puedan participar en el funcionamiento de la Lleialtat. Buscamos un entorno donde no hayan grupos de personas con más información que otros. Así creemos que contribuye a una comunidad mejor organizada.
Todos los socios y administratrivos tienen acceso a [un foro](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/comunicacio) donde exponemos y debatimos temas Lleialtat.
#### Transparencia con el vecindario
Nuestra intención es ayudar a la Lleialtat que sea una entidad transparente, más allá de lo que requiere la lei y por eso implementamos mecanismos que facilita, de manera integrada, la publicación de la actividad diaria del equipamiento en nuestra web.
Con el fin de mantener actualizados los datos publicados (un requirimeinto de la lei) buscamos soluciones que no signifiquen 'una tarea más'. El objectivo aquí es integrar la gestión del centro con la publicación de los datos en la web.
Un ejemplo de ello es la sincronización de carpetas de documentos. Esto permite que personal administrativo pueden gestionar su documentación de carácter publica igual que cualquier otra documentación.
Se disponen de una carpeta 'Public' (compartida entre los administrativos y socios) donde todos los documentos guardados [se publican](https://www.lleialtat.cat/documents/) automáticamente en la web del equipamiento.
---
title: Participa!
---
Convidem a altres persones i col·lectius de la comunitat del programari lliure i/o sensibilitzats amb la importància de l'apoderament digital a donar suport i/o contribuir en el desenvolupament del pla. I fem una crida a tots els espais d'acció comunitària a replicar el pla per tal de vetllar per la seva salut digital i la de les seves veïnes.
+ Difoneu el projecte arreu. A les xarxes socials, farem servir l'etiqueta #PlaSobTec
* Veniu a les activitats que organitzem, com trobades, cursets i taules obertes. Per més informació, visiteu [www.lleialtat.cat](https://www.lleialtat.cat)
* Contacteu-nos a lleialtec@lleialtat.cat
\ No newline at end of file
---
title: 'Wifi access points'
---
## Como dar cobertura wifi en el edificio
Despliegue sencillo de wifi para un local.
Requerimientos: un router con conexión a Internet, y unos cuantos wifi-routers diversos que cada uno tiene por casa
Para evaluar la situación de las diferentes redes wifi usa la aplicación linssid
Para cada router:
* Instalar [dd-wrt](dd-wrt.com) buscando el software del router en su [base de datos](http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database)
* Averiguar cuál es su IP de entrada y sus datos de acceso (más info: adslzone.net o bandaancha.eu), normalmente es http://192.168.1.1
* El mismo ESSID, por ejemplo guifi.net-CentroSocialLaPalma
* Contraseña sí, no? Lo mismo para todos
* Seleccionar diferentes canales wifi libres (cuanto más espacio entre ellos, mejor)
* Deshabilitar el DHCP, y conectarlos al punto central que da Internet por la LAN: uno de los 4 conectores amarillos (puede haber variaciones, no son 4, no son amarillos, ...), pero no por el conector a Internet, WAN, Azul. Esto dificultará el acceso al wifi-router pero de esta forma no interferirá en absoluto con otras redes. Cuando nos haga falta acceder a este router en concreto necesitaremos direccionamiento estático para acceder, en GNU/Linux y por consola sería algo así ip add address 192.168.1.2/24 dev <interfaz>.
Enchufamos el router en uno de las bocas (en este caso) amarillos. No usamos la boca que normalmente se usa para la entrada de Internet.
Utilidades
ver si una tarjeta wifi soporta modo monitor: iw list | grep monitor
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Whoops there was an error!</title>
<style>html, body {
height: 100%
}
body {
margin:0 3rem;
padding:0;
font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 1.5rem;
line-height: 1.4;
display: -webkit-box; /* OLD - iOS 6-, Safari 3.1-6 */
display: -moz-box; /* OLD - Firefox 19- (buggy but mostly works) */
display: -ms-flexbox; /* TWEENER - IE 10 */
display: -webkit-flex; /* NEW - Chrome */
display: flex;
-webkit-align-items: center;
align-items: center;
-webkit-justify-content: center;
justify-content: center;
}
.container {
margin: 0rem;
max-width: 600px;
padding-bottom:5rem;
}
header {
color: #000;
font-size: 4rem;
letter-spacing: 2px;
line-height: 1.1;
margin-bottom: 2rem;
}
p {
font-family: Optima, Segoe, "Segoe UI", Candara, Calibri, Arial, sans-serif;
color: #666;
}
h5 {
font-weight: normal;
color: #999;
font-size: 1rem;
}
h6 {
font-weight: normal;
color: #999;
}
code {
font-weight: bold;
font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Courier New", monospace;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="details">
<header>
Server Error
</header>
<p>Sorry, something went terribly wrong!</p>
<h3>404 - Page Not Found</h3>
<h5>For further details please review your <code>logs/</code> folder, or enable displaying of errors in your system configuration.</h5>
</div>
</div>