Commit d24b4b60 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

Added organigrama to front page

parent 38813660
......@@ -8,6 +8,8 @@ child_type: docs
### Pla de Sobirania Tecnològica als equipaments municipals
![](organigrama.png)
#### Qui som i què fem?
El Lleialtec és la comissió tecnològica de la [Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/) (CELS) i neix amb l'objectiu de vetllar per l'apoderament digital de les persones, col·lectius i entitats del barri.
......@@ -30,4 +32,4 @@ Divulgant i formant; implementant i documentant la implementació de la infraest
* **Divulgació**, per fer comprensible a la ciutadania la importància, al segle XXI, de les tecnologies lliures, ètiques i distribuïdes
* **Formació**, per tal fomentar l'alfabetització digital i l'aprenentatge al llarg de la vida; replicabilitat, per reutilitzar i millorar programari ètic i transparent.
* **Infraestructura i documentació**, per ser propietàries de les nostres dades i xarxes, i possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta
\ No newline at end of file
* **Infraestructura i documentació**, per ser propietàries de les nostres dades i xarxes, i possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment