Commit d0943b79 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 91ee4dee
......@@ -9,4 +9,4 @@ Una de les pedres angulars del coneixement és la seva transmissió i millora, i
Amb aquest pla, doncs, proposem un model de bones pràctiques tecnològiques que altres espais poden replicar per tal de **garantir l'ètica tecnològica dels seus entorns d'intercanvi i aprenentatge, i les llibertats digitals de les persones que hi participen**.
Per fer efectiva aquesta replicabilitat, anirem documentant les accions portades a terme a La Lleialtat i que s'aniran detallant a l'apartat [Infraestructura](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura).
Per fer efectiva aquesta replicabilitat, anirem explicant i documentant les accions portades a terme a La Lleialtat a l'apartat de [**HowTo's**](https://tec.lleialtat.cat/howtos) per tal que qualsevol persona o entitat pugui implementar les infraestructures que anem desenvolupant.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment