Commit cf78d94d authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 0d394327
......@@ -54,7 +54,3 @@ Envia'ns un correu a info@tec.lleialtat.cat i el publicarem ;)
Gràcies a totes i tots per venir a la Trobada!
### Butlletí
Si voleu estar al dia del que fem, subscriviu-vos al nostre [**butlletí**](https://butlleti.lleialtat.cat/subscription/S1ohBFJ4V), que com està muntat amb programari lliure [Mailtrain](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/butlleti) i el gestionem des de la comissió de tecnologia, permet rebre les nostres informacions sense que terceres empreses es lucrin amb les vostres dades :)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment