Commit cc39c928 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 91a3683a
......@@ -7,7 +7,7 @@ visible: true
Els berenars tecnològics consisteixen en trobades informals que serveixen per apropar al veïnat **conceptes i projectes de sobirania tecnològica**, a més de continguts sobre els abusos de les grans tecnològiques. D'una banda, volem fer visibles iniciatives relacionades amb la sobirania tecnològica: xarxes socials ètiques, drets i economies digitals, eines alternatives a les de cibervigilància, cultura lliure, etc. A cada berenar, presentarem alguna d'aquestes temàtiques.
Per tal de copsar la importància de la sobirania tecnològica, hem de posar en evidència els **abusos de les GAFAM** (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). És per això, que a cada berenar, també presentem [continguts traduïts al català](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/gafam) del projecte francès La Quadrature du net.
De l'altra, i per tal de copsar la importància de la sobirania tecnològica, volem posar en evidència els **abusos de les GAFAM** (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). És per això, que a cada berenar, també presentem [continguts traduïts al català](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/gafam) del projecte francès La Quadrature du net.
Els berenars es duen a terme de desembre del 2018 a maig del 2019, **cada primer dimecres de mes, de 17h a 19h, a [la Lleialtat Santsenca](http://lleialtat.cat/)**. Excepcionalment, el berenar de gener no és farà el dimecres 2 sinó el 9; i el de maig, no es farà l'1 sinó el 8.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment