Commit bd562028 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent cc39c928
......@@ -13,3 +13,8 @@ Els berenars es duen a terme de desembre del 2018 a maig del 2019, **cada primer
Us hi esperem a totes i tots!
**Proper BerenaTec: dimecres 9 de gener de 2019**
Temàtica: "Eines lliures per al bé comú". À càrrec de [Komun](http://komun.org/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-2-komun-lleuger.png).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment