Commit bcb76ef9 authored by buttle's avatar buttle

opps. forgot these

parent 72136793
---
title: Divulgació
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
Som conscients que les persones no donem valor a les coses que no entenem o amb les que no estem familiaritzades. I tot i que la majoria de persones usem dispositius digitals i, per tant, moltíssim programari, poques són les persones que reflexionen sobre perquè fan servir un programari o altre, o sobre qui l'ha fet i perquè, o sobre com pot donar tants diners una cosa que és «gratis»...
En aquest primerenc «boom digital» de principis de segle, trobem que el que s'incrementen són els dispositius i els programes, però no la consciència digital de les persones que en fan ús. És per això que, de tant en tant, proposem taules obertes on tractar temes concrets.
A les portes obertes, en vam dinamitzar dues: una sobre el propi model tecnològic de la Lleialtat; i l'altra, sobre les connexions entre el la comunitat del programari lliure i les iniciatives de l'Economia Social i Solidària (ESS). I, durant novembre i desembre, en vam dinamitzar dues més: una sobre programari lliure i ESS; i l'altra, sobre la tecnologia Blockchain.
\ No newline at end of file
---
title: Formació
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
Trobem que la formació és clau per adaptar-se a **noves eines i conceptes**. Vivim en una era volàtil on la majoria dels infants no poden saber de què treballaran de grans perquè les seves professions encara estan per inventar.
És per això que creiem que l'**aprenentatge a llarg de la vida** és crucial: hem d'aprendre i desaprendre, però, sobretot, hem de sorprendre'ns a nosaltres mateixes en la descoberta de les nostres habilitats i la potenciació de competències transversals i imprescindibles d'aquest inici de segle.
A les portes obertes, vam dur a terme untaller de creació de videojocs amb llenguatges de programació visual;i durant els mesos d'octubre a desembre, hem dut a terme diferents accions formatives, algunes, amb perspectiva de gènere:
* curset de seguretat informàtica bàsica
* tallers intensius de seguretat holística
* curset de maquetació de continguts web
* curset de sistemes operatius lliures
* curset d'edició de revistes
* curset de postals nadalenques animades
De cara al primer trimestre de 2018, es proposen tres cursets més sobre seguretat, continguts web i programació. A més, al acollir el projecte pilot de [La Troca](https://latrocasants.org/), des del Lleialtec s'organitza un taller formatiu per muntar l'aula informàtica del pilot.
\ No newline at end of file
---
title: Infraestructura
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
Les persones que participen a la CELS, -entitat gestora de l'equipament de La Lleialtat-, s'organitzen mitjançant eines lliures i ètiques que s'allotgen en **servidors auto-gestionats**.
Actualment, les dues eines principals d'organització són l'**àgora**, un fòrum que serveix d'assemblea permanent online; i el **núvol**, on s'emmagatzemen les dades. L'accés al núvol es determina en funció de la pertinença: tots els membres de la CELS tenen accés a llegir els documents del núvol; i les persones que pertanyen a una o més comissions, tenen accés a les carpetes de núvol que li corresponen per comissió, on poden llegir i editar documents online.
#### Tasques:
* Crear un entorn on, un ampli conjunt del veïnat, tingui coneixements sobre les instal·lacions de l'equipament, sent capaços de mantenir les instal·lacions i replicar-les a altres equipaments.
* Procurar que les eines, la infraestructura i les tasques que falten per fer es realitzin acompanyades de documentació i tallers de formació per assegurar que les instal·lacions TIC de La Lleialtat són conegudes per persones del barri i per persones d'altres equipaments municipals, fent així replicable i sostenible el projecte.
* Organitzar els tallers corresponents per a la formació en les competències tècniques que calguin
* Formar grups de treball per a realitzar i implentar tasques
* Donar suport a l'equip tècnic de l'equipament i a les persones associades a la CELS.
#### Fins ara, a la Lleialtat, s'han dut a terme les següent accions d'infraestructura:
* [Núvol per a emmagatzemar i compartir arxius](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/serveis%20administratius) (NextCloud)
* [Âgora per a la comunicació interna](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/comunicacio) (Discourse)
* Gestor de continguts web (Wordpress-Grav) [https://tec.lleialtat.cat](https://tec.lleialtat.cat)
* Sistemes operatius lliures als ordinadors de l'equipament (Ubuntu Mate)
* [Abastiment de wifi](https://tec.lleialtat.cat/howtos/wifi-access-points) (cortesía de Guifinet)
* Carpetes compartides
* Configuració de llocs de treball
#### En desenvolupament
* Creació d'un software de gestió integral de l'equipament (tipus ERP) que ens permeti gestionar socis, reservar sales, facturar activitats, fer seguiment d'inventari, etc.
* Instal·lació i configuració del tallafocs
* Implementació de la infraestructura de Xarxa Guifinet
* Implementació d'un sistema de còpies de seguretat
* Servidor de impresoras
* Adquisició, instal·lació i configuració d'un servidor (virtualització) per allotjar serveis com:
* El programari per gestionar l'edifici (sales, calendari, base de dades dels socis, facturació, ingressos, despeses, etc. - per definir)
* Autentificació d'usuaris
---
title: Replicabilitat
taxonomy:
category:
- docs
---
Una de les pedres angulars del coneixement és la seva transmissió i millora, i és per això que aquest projecte es deu a la seva replicabilitat. Creiem que el model d'organització i gestió de la informació en espais comunitaris, -i més si són municipals-, ha de ser ètic per defecte i això, avui dia, només es pot aconseguir fent ús de programari lliure.
Amb aquest pla, doncs, proposem un model de bones pràctiques tecnològiques que altres espais poden replicar per tal de **garantir l'ètica tecnològica dels seus entorns d'intercanvi i aprenentatge, i les llibertats digitals de les persones que hi participen**.
Per fer efectiva aquesta replicabilitat, anirem documentant les accions portades a terme a La Lleialtat i que s'aniran detallant a l'apartat [Infraestructura](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura).
---
title: Participa!
taxonomy:
category:
- docs
---
Convidem a altres persones i col·lectius de la comunitat del programari lliure i/o sensibilitzats amb la importància de l'apoderament digital a donar suport i/o contribuir en el desenvolupament del pla. I fem una crida a tots els espais d'acció comunitària a replicar el pla per tal de vetllar per la seva salut digital i la de les seves veïnes.
+ Difoneu el projecte arreu. A les xarxes socials, farem servir l'etiqueta #PlaSobTec
* Veniu a les activitats que organitzem, com trobades, cursets i taules obertes. Per més informació, visiteu [www.lleialtat.cat](https://www.lleialtat.cat)
* Contacteu-nos a lleialtec@lleialtat.cat
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment