Commit 91a3683a authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 144c5218
---
title: '[BerenaTec}'
visible: true
---
**De desembre 2018 a maig 2019**, -i dins del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures)-, estem duent a terme els **BerenaTec**.
Els berenars tecnològics consisteixen en trobades informals que serveixen per apropar al veïnat **conceptes i projectes de sobirania tecnològica**, a més de continguts sobre els abusos de les grans tecnològiques. D'una banda, volem fer visibles iniciatives relacionades amb la sobirania tecnològica: xarxes socials ètiques, drets i economies digitals, eines alternatives a les de cibervigilància, cultura lliure, etc. A cada berenar, presentarem alguna d'aquestes temàtiques.
Per tal de copsar la importància de la sobirania tecnològica, hem de posar en evidència els **abusos de les GAFAM** (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). És per això, que a cada berenar, també presentem [continguts traduïts al català](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/gafam) del projecte francès La Quadrature du net.
Els berenars es duen a terme de desembre del 2018 a maig del 2019, **cada primer dimecres de mes, de 17h a 19h, a [la Lleialtat Santsenca](http://lleialtat.cat/)**. Excepcionalment, el berenar de gener no és farà el dimecres 2 sinó el 9; i el de maig, no es farà l'1 sinó el 8.
Us hi esperem a totes i tots!
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment