Commit 8f3603e3 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 7b5428d5
......@@ -7,7 +7,7 @@ visible: true
Els berenars tecnològics consisteixen en trobades informals que serveixen per apropar al veïnat **conceptes i projectes de sobirania tecnològica**, a més de continguts sobre els abusos de les grans tecnològiques. D'una banda, volem fer visibles iniciatives relacionades amb la sobirania tecnològica: xarxes socials ètiques, drets i economies digitals, eines alternatives a les de cibervigilància, cultura lliure, etc. A cada berenar, presentarem alguna d'aquestes temàtiques.
* Consulta el [cartell genèric] dels berenars(http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-0-lleuger.png)
* Consulta el [cartell genèric]dels berenars(http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-0-lleuger.png)
* Consulta el fulletó informatiu dels berenars. [Anvers](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-anvers-lleuger.png) del fulletó; [revers](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-revers-lleuger.png) del fulletó
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment