Commit 89e876f8 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 2396c11c
......@@ -12,7 +12,7 @@ child_type: docs
#### Qui som i què fem?
El Lleialtec és la comissió tecnològica de la [Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/) (CELS) i neix amb l'objectiu de vetllar per l'apoderament digital de les persones, col·lectius i entitats del barri.
Lleialtec és la comissió de tecnologia de la [Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/) (CELS) i neix amb l'objectiu de vetllar per l'apoderament digital de les persones, col·lectius i entitats del barri.
* **Proposem** a l'assemblea de la CELS eines tecnològiques lliures i ètiques per gestionar l'equipament, comunicar-nos, crear contingut, emmagatzemar dades...
* **Implementem** la infraestructura tecnològica a l'equipament de La Lleialtat i acompanyem als membres de la CELS en l'adopció de les eines que consensuem implementar
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment