Commit 7b5428d5 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent dcccd9ef
......@@ -3,11 +3,15 @@ title: '[BerenaTec}'
visible: true
---
**De desembre 2018 a maig 2019**, -i dins del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures)-, estem duent a terme els **BerenaTec**.
**De desembre 2018 a maig 2019**, -i dins del projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures)-, estem duent a terme els **#BerenaTec**.
Els berenars tecnològics consisteixen en trobades informals que serveixen per apropar al veïnat **conceptes i projectes de sobirania tecnològica**, a més de continguts sobre els abusos de les grans tecnològiques. D'una banda, volem fer visibles iniciatives relacionades amb la sobirania tecnològica: xarxes socials ètiques, drets i economies digitals, eines alternatives a les de cibervigilància, cultura lliure, etc. A cada berenar, presentarem alguna d'aquestes temàtiques.
De l'altra, i per tal de copsar la importància de la sobirania tecnològica, volem posar en evidència els **abusos de les GAFAM** (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). És per això, que a cada berenar, també presentem [continguts traduïts al català](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/gafam) del projecte francès La Quadrature du net.
* Consulta el [cartell genèric] dels berenars(http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-0-lleuger.png)
* Consulta el fulletó informatiu dels berenars. [Anvers](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-anvers-lleuger.png) del fulletó; [revers](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-revers-lleuger.png) del fulletó
D'altra banda, i per tal de copsar la importància de la sobirania tecnològica, volem posar en evidència els **abusos de les GAFAM** (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). És per això, que a cada berenar, també presentem [continguts traduïts al català](https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/gafam) del projecte francès La Quadrature du net.
Els berenars es duen a terme de desembre del 2018 a maig del 2019, **cada primer dimecres de mes, de 17h a 19h, a [la Lleialtat Santsenca](http://lleialtat.cat/)**. Excepcionalment, el berenar de gener no és farà el dimecres 2 sinó el 9; i el de maig, no es farà l'1 sinó el 8.
......@@ -15,4 +19,13 @@ Us hi esperem a totes i tots!
##### Proper BerenaTec:
**Dimecres 6 de març de 2019: "Economia Social i Solidària i Programari Lliure"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/). Cartell en procés de consens
**Dimecres 6 de febrer de 2019: "Apoderament digital municipal"**. A càrrec de [Apoderament Digital](http://apoderamentdigital.cat/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-3-apoderament-lleuger.png)
**Dimecres 9 de gener de 2019: "Eines lliures per al bé comú"**. A càrrec de [Komun](http://komun.org/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-2-komun-lleuger.png)
**Dimecres 5 de desembre de 2018: "Xarxes socials lliures i ètiques"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-1-fediverse-lleuger.png)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment