Commit 79fd0e58 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 6f77b1e7
......@@ -12,5 +12,7 @@ De l'altra, i per tal de copsar la importància de la sobirania tecnològica, vo
Els berenars es duen a terme de desembre del 2018 a maig del 2019, **cada primer dimecres de mes, de 17h a 19h, a [la Lleialtat Santsenca](http://lleialtat.cat/)**. Excepcionalment, el berenar de gener no és farà el dimecres 2 sinó el 9; i el de maig, no es farà l'1 sinó el 8. Us hi esperem a totes i tots!
###### **Proper BerenaTec: dimecres 9 de gener de 2019**
Temàtica: "Eines lliures per al bé comú". À càrrec de [Komun](http://komun.org/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-2-komun-lleuger.png)
###### **Proper BerenaTec:**
Dia: dimecres 9 de gener de 2019
Temàtica: "Eines lliures per al bé comú".
À càrrec de [Komun](http://komun.org/) i matrocinat per [DonesTech](http://donestech.net/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-2-komun-lleuger.png)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment