Commit 3690f526 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent c23d87b5
......@@ -23,4 +23,4 @@ Al primer trimestre de 2018 hem proposat tres cursets més sobre seguretat, cont
Des del darrer trimestre de 2018, col·laborem amb La Troca i la seva oferta formativa amb les **"càpsules informàtiques"**, que apropen el programari lliure a les veïnes.
Els tallers els podeu trobar [aqui](https://tec.lleialtat.cat/formacio/tallers).
Els cursos i tallers els podeu trobar [aqui](https://tec.lleialtat.cat/formacio/tallers).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment