Commit 2cb8dc0e authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 88a29d55
......@@ -22,14 +22,15 @@ El Lleialtec és la comissió tecnològica de la [Coordinadora d'Entitats per la
Ens adonem que, ara per ara, el Lleialtec és la comissió més transversal de la CELS, ja que totes les comissions, -en major o menor mesura-, tenen necessitats tecnològiques. A més, detectem que, municipals o no, **tots els espais d'acció comunitària tenen necessitats semblants**: publicació de les d'activitats, inscripcions, reserva de sales i conseqüent facturació, comunicació interna i externa, entre d'altres.
I, tot i que observem que e**ls perfils professionals dels equipaments encara no contemplen cap figura que gestioni, -de forma integral-, les necessitats tecnològiques**, creiem fermament que a tots els espais comunitaris hi hauria d'haver personal especialitzat per planificar, implementar i formar. Però, en general, no hi ha massa consciència digital i es fan servir eines privatives de forma sistemàtica pel simple fet de ser gratuïtes o populars. I «si és gratis, el producte ets tu...».
I, tot i que observem que **els perfils professionals dels equipaments encara no contemplen cap figura que gestioni, -de forma integral-, les necessitats tecnològiques**, creiem fermament que a tots els espais comunitaris hi hauria d'haver personal especialitzat per planificar, implementar i formar. Però, en general, no hi ha massa consciència digital i es fan servir eines privatives de forma sistemàtica pel simple fet de ser gratuïtes o populars. I «si és gratis, el producte ets tu...».
A la jungla digital, protegir és protegir-se, i en **la vetlla per la salut digital i la lluita contra el capitalisme cognitiu**, veiem pràctiques del segle XXI que podríem anomenar «Tecnologia de les cures». I és per això, per protegir les veïnes de pesticides tecnològics, per contribuir a una societat digital més lliure i ètica que, des del Lleialtec, proposem i implementem aquest Pla de Sobirania Tecnològica per l'Acció Comunitària.
#### Com ho fem?
Divulgant i formant; implementant i documentant la implementació de la infraestructura:
Divulgant i formant; implementant infraestructures lliures i documentant-les per a la seva replicabilitat:
* **Divulgació**, per fer comprensible a la ciutadania la importància, al segle XXI, de les tecnologies lliures, ètiques i distribuïdes
* **Formació**, per tal fomentar l'alfabetització digital i l'aprenentatge al llarg de la vida; replicabilitat, per reutilitzar i millorar programari ètic i transparent.
* **Infraestructura i documentació**, per ser propietàries de les nostres dades i xarxes, i possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta
* **Formació**, per tal fomentar l'alfabetització digital i l'aprenentatge al llarg de la vida
* **Infraestructura**, per vetllar per la Sobirania Tecnològica als barris i ser propietàries de les nostres dades i xarxes
* **Documentació**, per possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta, apoderant així a altres espais d'acció comunitària
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment