Commit 18c0de79 authored by Lleialtat Sansenca's avatar Lleialtat Sansenca

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent aa36c844
......@@ -19,7 +19,7 @@ Us hi esperem a totes i tots!
##### Proper BerenaTec:
**Dimecres 6 de març de 2019: "Economia Social i Solidària i Programari Lliure"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/). Cartell en procés de consens
**Dimecres 6 de març de 2019: "Economia Social i Solidària i Programari Lliure"**. A càrrec de [Lleialtec](https://tec.lleialtat.cat/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-4-ess-pl-lleuger.png)
**Dimecres 6 de febrer de 2019: "Apoderament digital municipal"**. A càrrec de [Apoderament Digital](http://apoderamentdigital.cat/). Cartell [aquí](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/BerenaTec/berenatec-vertical-3-apoderament-lleuger.png)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment