docs.md 3.68 KB
Newer Older
buttle's avatar
buttle committed
1 2 3 4 5 6 7
---
title: Infraestructura
taxonomy:
    category:
        - docs
---

8
Les persones que participen a la CELS, -entitat gestora de l'equipament de La Lleialtat-, s'organitzen mitjançant **eines lliures i ètiques** que s'allotgen en servidors auto-gestionats. 
buttle's avatar
buttle committed
9

10
Dues eines principals d'organització són el [**núvol**](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/nuvol), on s'emmagatzemen les dades i es comparteixen arxius; i l'[**àgora**](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/agora), un espai de debat que serveix d'assemblea permanent online. 
buttle's avatar
buttle committed
11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L'accés al núvol es determina en funció de la pertinença: **tots els membres de la CELS tenen accés a llegir els documents del núvol**; i les persones que pertanyen a una o més comissions, tenen accés a les carpetes de núvol que li corresponen per comissió, on poden llegir i editar documents online.

A més, per a la comunicació interna i externa, es fa servir un **mail no corporatiu** i integrat al núvol; i per a la difusió d'esdeveniments, s'utilitza una pàgina web i un [**butlletí**](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/butlleti) digital respectuós amb les dades de les usuàries. 

A La Lleialtat tenim accés a Internet, la [**xarxa**](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/xarxa) de xarxes. I disposem d'una [**aula informàtica**](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aules-lliures) que si bé va ser creada per donar suport al projecte de La Troca, dóna també servei a altres comissions i projectes de la CELS, així com a les persones, col·lectius i entitats del barri que la necessitin. 

Així mateix, donem servei de **pads** o documents col·laboratius.


#### Objectius
buttle's avatar
buttle committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30

* Crear un entorn on, un ampli conjunt del veïnat, tingui coneixements sobre les instal·lacions de l'equipament, sent capaços de mantenir les instal·lacions i replicar-les a altres equipaments. 
* Procurar que les eines, la infraestructura i les tasques que falten per fer es realitzin acompanyades de documentació i tallers de formació per assegurar que les instal·lacions TIC de La Lleialtat són conegudes per persones del barri i per persones d'altres equipaments municipals, fent així replicable i sostenible el projecte. 
* Organitzar els tallers corresponents per a la formació en les competències tècniques que calguin
* Formar grups de treball per a realitzar i implentar tasques
* Donar suport a l'equip tècnic de l'equipament i a les persones associades a la CELS.

#### Fins ara, a la Lleialtat, s'han dut a terme les següent accions d'infraestructura:

31
* [Núvol per a emmagatzemar i compartir arxius](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/serveis-administratius) (NextCloud)
buttle's avatar
buttle committed
32 33 34 35 36 37
* [Âgora per a la comunicació interna](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/comunicacio) (Discourse)
* Gestor de continguts web (Wordpress-Grav) [https://tec.lleialtat.cat](https://tec.lleialtat.cat)
* Sistemes operatius lliures als ordinadors de l'equipament (Ubuntu Mate)
* [Abastiment de wifi](https://tec.lleialtat.cat/howtos/wifi-access-points) (cortesía de Guifinet)
* Carpetes compartides
* Configuració de llocs de treball
38
* Muntatge de l'[aula informàtica](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aula-informatica). Un lloc de formació digital per als veïns i veïnes
buttle's avatar
buttle committed
39 40 41 42 43 44

#### En desenvolupament

* Creació d'un software de gestió integral de l'equipament (tipus ERP) que ens permeti gestionar socis, reservar sales, facturar activitats, fer seguiment d'inventari, etc.
* Instal·lació i configuració del tallafocs
* Implementació de la infraestructura de Xarxa Guifinet
45
* Servidor de autentificación
46 47 48
* Servidores de impresoras, dns, dhcp ..
* Configurar SAI
* Adquisició, instal·lació i configuració d'un servidor (virtualització) per allotjar serveis