Commit e7e0211d authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent fe54b471
......@@ -11,7 +11,7 @@ Fins ara, les dades d'aquests serveis es copiaven periòdicament i de manera aut
Però ara sí: hem habilitat un servidor a la mateixa Lleialtat que **connecta cada nit amb els servidors de Suècia i s'emporta una còpia de tot** cap al nostre edifici.
Com anècdota, explicar que la llei de protecció de dades alemanya diu que les còpies no només haurien d'estar en un lloc geogràfic diferent del de la font de les dades, sinó que també han d'estar en una altra placa tectònica.
Com anècdota, explicar que la llei de protecció de dades alemanya diu que les còpies no només han d'estar en un lloc geogràfic diferent del de la font de les dades, sinó que també han d'estar en una altra placa tectònica.
![](Placas_tectonicas_mayores.svg.png)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment