Commit 9787829e authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent f9b0bde9
......@@ -26,7 +26,7 @@ Considerem que un negoci que enganya les persones no és ètic, que dissenyar ei
* Es redueix el consum energètic
* I fem pinya :)
Si t'interessa saber més sobre el projecte, si us plau, posa't en contacte amb nosaltres. Participa de l'etiqueta #GNGforms a la Fediverse o envia'ns un correu a [email protected]
Si t'interessa saber més sobre el projecte, si us plau, posa't en contacte amb nosaltres. Participa de l'etiqueta [#GNGforms](https://santsenques.cat/tag/gngforms) a la Fediverse o envia'ns un correu a [email protected]
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment