Commit 97114bff authored by lleialtec's avatar lleialtec
Browse files

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent d3df8d8c
---
title: LleialTec
media_order: lleialtec-mapa-2.png
taxonomy:
category:
......@@ -10,8 +9,6 @@ visible: true
### Pla de Sobirania Tecnològica per l'acció comunitària
![](lleialtec-mapa-2.png)
#### Qui som i què fem?
Lleialtec és la comissió de tecnologia de la [Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca](https://www.lleialtat.cat/coordinadora/) (CELS) i neix amb l'objectiu de vetllar per l'apoderament digital de les persones, col·lectius i entitats del barri.
......
---
title: Alternatives
published: false
taxonomy:
category:
- docs
......
---
title: 'Seguretat holística en els mòbils'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
......
---
title: 'Autodefensa gràfica amb eines lliures digitals'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
......
---
title: 'Seguretat i privacitat digital bàsica amb ordinador'
published: false
---
## Descripció
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ visible: true
**En català**
Disminuir la quantitat de dades que obté g00gle de les persones no és fàcil. Però a la Lleialtat Santsenca fem tots els possibles per aconseguir-ho. Des dels inicis del projecte, hem fet ús de programari lliure i ètic i, per tant, el nostre rastre al món dels negocis de multinacionals és menor. Per seguir en aquesta línia i protegir-nos tant a nosaltres mateixes com a les persones que ens envolten, hem creat una alternativa als formularis de g00gle que hem anomenat [GNGForms](https://formularis.lleialtat.cat/).
Disminuir la quantitat de dades que obté g00gle de les persones no és fàcil. Però a la Lleialtat Santsenca fem tots els possibles per aconseguir-ho. Des dels inicis del projecte, hem fet ús de programari lliure i ètic i, per tant, el nostre rastre al món dels negocis de multinacionals és menor. Per seguir en aquesta línia i protegir-nos tant a nosaltres mateixes com a les persones que ens envolten, hem creat una alternativa als formularis de g00gle que hem anomenat [GNGforms](https://formularis.lleialtat.cat/).
A més de l'ús que en fa la Lleialtat, volem facilitar l'accés a aquest programa a altres veïnes per tal que puguin confeccionar formularis de manera soberana. Cada cop que una iniciativa de barri usa formularis de g00gle per recollir firmes, el nombre d'assistents a una activitat o per gestionar els correus de les persones interessades en alguna mobilització social, en realitat, està alimentant al monstre de g00gle amb més dades, dades que és millor que no tingui.
......@@ -29,12 +29,12 @@ Considerem que un negoci que enganya les persones no és ètic, que dissenyar ei
Si t'interessa saber més sobre el projecte, si us plau, posa't en contacte amb nosaltres. Participa de l'etiqueta [#GNGforms](https://santsenques.cat/tag/gngforms) a la Fediverse o envia'ns un correu a info@tec.lleialtat.cat
Si vols muntar GNGforms per a la teva entitat o éssers estimats, fes una ullada al [codi aquí](https://gitlab.com/lleialtec/gngforms). Si formeu part d'una entitat que vol fer ús de formularis que respecten els drets digitals de les seves usuàries, feu una ullada als nostres [serveis](https://serveis.tec.lleialtat.cat/).
Si vols muntar GNGforms per a la teva entitat o éssers estimats, fes una ullada al [codi aquí](https://gitlab.com/lleialtec/gngforms). Si formeu part d'una entitat que vol fer ús de formularis que respecten els drets digitals de les seves usuàries, feu una ullada als **[nostres serveis](https://serveis.tec.lleialtat.cat/)**.
![](gngforms.screen.png)
**En español**
Disminuir la cantidad de datos que tiene g00gle de las personas no es fácil. Pero en la Lleialtat Santsenca hacemos todos lo posible por conseguirlo. Desde los inicios del proyecto, hemos usado Software libre y ético y, por lo tanto, nuesto rastro dentro del mundo de los negocios multinacionales es menor. Para seguir en esa línea y protegernos tanto a nosotras mismas como a las personas que nos rodean, hemos creado una alternativa a los formularios de g00gle que hemos llamado [GNGForms](https://formularis.lleialtat.cat/).
Disminuir la cantidad de datos que tiene g00gle de las personas no es fácil. Pero en la Lleialtat Santsenca hacemos todos lo posible por conseguirlo. Desde los inicios del proyecto, hemos usado Software libre y ético y, por lo tanto, nuesto rastro dentro del mundo de los negocios multinacionales es menor. Para seguir en esa línea y protegernos tanto a nosotras mismas como a las personas que nos rodean, hemos creado una alternativa a los formularios de g00gle que hemos llamado [GNGforms](https://formularis.lleialtat.cat/).
Además del uso que hace la Lleialtat de este software, queremos facilitar el acceso a este programa a otras vecinas para que puedan confeccionar formularios de manera soberana. Cada vez que una iniciativa del barrio usa formularios de g00gle para recoger firmas, el número de asistentes de una actividad o para gestionar los correos de personas interesadas en alguna movilización social, en realidad, está alimentando al monstruo de g00gle con más datos, datos que es mejor que no tenga.
......@@ -53,5 +53,5 @@ Por eso estamos desarrollando GNGforms, una herramienta libre y ética pensada p
Si te interesa saber más sobre el proyecto, por favor, ponte en contacto con nosotros. Participa de la etiqueta [#GNGforms](https://santsenques.cat/tag/gngforms) en el Fediverso o envianos un correo a info@tec.lleialtat.cat
Si quieres montar GNGforms para tu entidad o seres queridos, échale un ojo al [código aquí](https://gitlab.com/lleialtec/gngforms). Si formáis parte de una entidad que quiere hacer uso de formularios que respeten los derechos digitales de sus usuarias, echad un ojo a nuestros [servicios](https://serveis.tec.lleialtat.cat/).
Si quieres montar GNGforms para tu entidad o seres queridos, échale un ojo al [código aquí](https://gitlab.com/lleialtec/gngforms). Si formáis parte de una entidad que quiere hacer uso de formularios que respeten los derechos digitales de sus usuarias, echad un ojo a **[nuestros servicios](https://serveis.tec.lleialtat.cat/)**.
![](gngforms.screen.png)
\ No newline at end of file
......@@ -3,6 +3,7 @@ title: Infraestructura
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Les persones que participen a la CELS, -entitat gestora de l'equipament de La Lleialtat-, s'organitzen mitjançant **eines lliures i ètiques** que s'allotgen en servidors auto-gestionats.
......@@ -35,14 +36,10 @@ Així mateix, donem servei de **pads** o documents col·laboratius.
* [Abastiment de wifi](https://tec.lleialtat.cat/howtos/wifi-access-points) (cortesía de Guifinet)
* Carpetes compartides
* Configuració de llocs de treball
* Muntatge de l'[aula informàtica](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aula-informatica). Un lloc de formació digital per als veïns i veïnes
* Instal·lació i configuració del tallafocs
* Implementació de la infraestructura de Xarxa Guifinet
* Muntatge de l'[aula informàtica](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/aules-lliures). Un lloc de formació digital per als veïns i veïnes
#### En desenvolupament
* Creació d'un software de gestió integral de l'equipament (tipus ERP) que ens permeti gestionar socis, reservar sales, facturar activitats, fer seguiment d'inventari, etc.
* Instal·lació i configuració del tallafocs
* Implementació de la infraestructura de Xarxa Guifinet
* Servidor de autentificación
* Servidores de impresoras, dns, dhcp ..
* Configurar SAI
* Adquisició, instal·lació i configuració d'un servidor (virtualització) per allotjar serveis
\ No newline at end of file
* Creació d'un software de gestió integral de l'equipament (tipus ERP) que ens permeti gestionar socis, reservar sales, facturar activitats, fer seguiment d'inventari, etc.
\ No newline at end of file
---
title: 'Els nostres serveis'
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
external_url: 'https://serveis.tec.lleialtat.cat/'
---
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment