Commit 402ff61c authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 074b52fe
......@@ -15,6 +15,6 @@ De 10h a 13h
##### Preu
Xerrada amb demostració. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. Apunteu-vos enviant un correu a: **[email protected]**
##### Descripció
La gestió informàtica del Cafè de la Lleialtat Santsenca (La Capirota) s’ha desenvolupat amb el programari lliure ERP/CRM Dolibarr. La seva implantació s’ha fet en diferents fases: anàlisi de requeriments, configuració del sistema, formació, posada en marxa i seguiment. Tot aquest procés es vol compartir per a que sigui replicable per impulsar altres Cafès amb sistemes lliures, des de la seva gestió (productes, preus, stocks, tiquets, factures, proveïdors, ...) fins al maquinari utilitzat (pantalla tàctil, impresora de tiquets, calaix, ...). La xerrada és per tots els públics, s'adaptarà als assistents, podent-se dirigir més a la part social-organitzativa i/o tècnica.
La gestió informàtica del Cafè de la Lleialtat Santsenca (La Capirota) s’ha desenvolupat amb el programari lliure ERP/CRM Dolibarr. [La seva implantació](/infraestructura/erp-del-cafe) s’ha fet en diferents fases: anàlisi de requeriments, configuració del sistema, formació, posada en marxa i seguiment. Tot aquest procés es vol compartir per a que sigui replicable per impulsar altres Cafès amb sistemes lliures, des de la seva gestió (productes, preus, stocks, tiquets, factures, proveïdors, ...) fins al maquinari utilitzat (pantalla tàctil, impresora de tiquets, calaix, ...). La xerrada és per tots els públics, s'adaptarà als assistents, podent-se dirigir més a la part social-organitzativa i/o tècnica.
[Més informació](https://tec.lleialtat.cat/infraestructura/erp-del-cafe)
\ No newline at end of file
---
title: 'Trobada 05-02-2019'
published: true
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
......@@ -12,7 +15,7 @@ _"Benvolguts i benvolgudes,_
_Des de la comissió de tecnologia de la Lleialtat Santsenca i en el marc del projecte [«Equipaments Lliures»](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures), el dia 5 de febrer, de 10h a 13h us convidem a una **trobada d'equipaments municipals**, on podrem conèixer millor les tecnologies lliures i ètiques._
_Sota els principis de la iniciativa [«Public Money, Public Code»](https://publiccode.eu/) i des de la comissió de tecnologia, volem fomentar la implementació, ús i divulgació de tecnologies que respecten a les seves usuàries, especialment als espais que gestionen diner públic. Adjuntem [el programa](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/trobada-invitacio-programa.png) i agrairem que en feu difusió per les vostres xarxes._
_Sota els principis de la iniciativa [«Public Money, Public Code»](https://publiccode.eu/) i des de la comissió de tecnologia, volem fomentar la implementació, ús i divulgació de tecnologies que respecten a les seves usuàries, especialment als espais que gestionen diner públic. Adjuntem [el programa](https://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Equipaments-Lliures/trobada-invitacio-programa.png) i agrairem que en feu difusió per les vostres xarxes._
_Per tal de calcular el menjar amb mesura, si us plau, confirmeu la vostra assistència i el nombre de persones que vindreu responent a aquest correu mateix o a [email protected] Us hi esperem a totes i tots!_
......@@ -35,7 +38,7 @@ Lleialtat, Secretariat, Calàbria 66, La Prosperitat Cultura en Acció 2, Torre
* Des de **Lleialtec**, reivindiquem la rèplica del projecte arreu dels equipaments que gestionen diner públic. I destaquem la importància de l'acompanyament en la migració a sistemes lliures. No podem esperar a que algú usi una nova eina perquè sí: cal consciència i acompanyament. Sofrim una mena d'intoxicació tecnològica, i per això costa més desaprendre que aprendre... Cada centre és un món i la planificació de migració hauria de ser personalitzada.
Us deixem aquí la [presentació de Lleialtec](http://documents.lleialtat.cat/LleialTec/trobada-presentacio.pdf) on es mostra l'evolució tecnològica de la Lleialtat de 2015 a 2018, es presenta el projecte Equipaments Lliures per al 2019, i es proposen eines alternatives i un itinerari de migració.
Us deixem aquí la [presentació de Lleialtec](https://documents.lleialtat.cat/LleialTec/Equipaments-Lliures/trobada-presentacio.pdf) on es mostra l'evolució tecnològica de la Lleialtat de 2015 a 2018, es presenta el projecte Equipaments Lliures per al 2019, i es proposen eines alternatives i un itinerari de migració.
### Inputs
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment