Commit 290a44a2 authored by Lleialtec's avatar Lleialtec

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent b7f60be4
This diff is collapsed.
---
title: Núvol
published: true
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Així com altres organitzacions, La Lleialtat té **requeriments administratius**. Les persones que participem de la CELS, -i que inclou l'equip de cinc persones que gestionen el dia a dia de l'equipament-, ho fem amb eines lliures i ètiques. I el núvol, és una eina clau per crear, emmagatzemar i compartir els arxius que es generen des de qualsevol de les comissions de la CELS.
......@@ -30,7 +34,7 @@ L'agenda d'activitats es publica via [una API](http://git.entitatstransparents.o
#### Correu electrònic
Les persones que treballen a La Lleialtat fan servir el gestor de correu Thunderbird als seus ordinadors (IMAP). Tot i no ser al despatx, però, poden igualment accedir al seu correu electrònic a través del núvol. Per fer-ho, hem activat l'aplicació de correu electrònic [mail app](https://apps.nextcloud.com/apps/mail) de Nextcloud.
Les persones que treballen a La Lleialtat fan servir el gestor de correu Thunderbird als seus ordinadors (IMAP). Tot i no ser al despatx, però, poden igualment accedir al seu correu electrònic a través del núvol. Per fer-ho, hem activat l'aplicació de correu electrònic [Rainloop](https://apps.nextcloud.com/apps/rainloop) de Nextcloud.
#### Pads
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ taxonomy:
visible: true
---
El Cafè de la Lleialtat Santsenca està gestionat per la cooperativa [La Capirota](https://www.lleialtat.cat/inauguracio-del-cafe-cooperatiu-de-la-lleialtat-vermut-musical-amb-the-wops/). A mitjans del 2018 es va posar en marxa un **procés participatiu** per establir les bases del concurs, adjudicar la gestió del Cafè i acompanyar el nou projecte en la integració a l'ecosistema de la Lleialtat.
El Cafè de la Lleialtat Santsenca està gestionat per la cooperativa [La Capirota](http://cafe.lleialtat.cat). A mitjans del 2018 es va posar en marxa un **procés participatiu** per establir les bases del concurs, adjudicar la gestió del Cafè i acompanyar el nou projecte en la integració a l'ecosistema de la Lleialtat.
Entre octubre i desembre de 2018 es va començar a planificar i desenvolupar el programari de gestió, i La Capirota es va començar a integrar a l'equipament mentre gestionava la paperassa cooperativa i adequava l'espai. Al març del 2019, i en el marc de la setmana de la sostenibilitat, s'inaugurava oficialment el servei de cafeteria.
......
---
title: 'Talleres fediverse'
published: false
taxonomy:
category:
- docs
visible: true
---
Objectivos:
......
@charset "UTF-8";
@import url(//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400|Muli:300,400|Inconsolata);
#top-github-link, #body #breadcrumbs {
position: relative;
top: 50%;
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment