Commit cc1fca21 authored by Translatewiki.net's avatar Translatewiki.net

Localisation updates from https://translatewiki.net.

parent 8c1da0fb
Pipeline #85790589 passed with stage
in 3 minutes and 21 seconds
{
"@metadata": {
"authors": [
"Vlad5250"
"Vlad5250",
"StanProg",
"Ted Masters"
]
},
"skinname-liberty": "Liberty",
"liberty-desc": "Адаптивен облик за [https://librewiki.net/ ЛибреУики]",
"liberty-facebook": "Фейсбук",
"liberty-feed-new": "[Нова]",
"liberty-forgot-pw": "Забравена парола?",
"liberty-login": "Влизане",
"liberty-login-alter": "Влизане по друг начин",
"liberty-login-btn": "Влизане",
"liberty-info": "Информация",
"liberty-purge": "Почистване",
"liberty-recent-discussions": "Последни дискусии",
"liberty-remember": "Запомнете ме",
"liberty-tooltip-info": "Преглед на информацията за документа",
"liberty-tooltip-purge": "Изчистване на складираното копие на страницата.",
"liberty-twitter": "Туитър",
"liberty-view-more": "Вижте още",
"liberty-warning": "Предупреждение",
"liberty-pref-fonts-helplabel": "Помощ"
"liberty-warning-text": "Въведете вашето потребителско име и парола коректно.",
"liberty.css": "/* CSS кодът, поставен тук, ще бъде приложен за потребителите използващи облика Liberty */",
"liberty.js": "/* JavaScript кодът, поставен тук, ще бъде зареден за потребителите използващи облика Liberty */",
"prefs-liberty": "Облик Liberty",
"prefs-color": "Настройка на цветовете",
"liberty-pref-color-main": "Основен цвят",
"liberty-pref-color-main-help": "Основният цвят, който ще се използва в този сайт.",
"liberty-pref-color-second": "Вторичен цвят",
"liberty-pref-color-second-help": "Вторичният цвят, който ще се използва в този сайт.",
"prefs-font": "Предпочитан шрифт",
"liberty-pref-fonts": "Изберете шрифта, който искате да използвате",
"liberty-pref-fonts-helplabel": "Помощ",
"liberty-pref-fonts-help": "Шрифтът ще се зареди от отдалеченото местоположение, освен ако не е Malgun Gothic."
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment