Commit bc3908a1 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Benjamin Neff

Update for sq translation

parent 5e96cc6d
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -28,6 +28,7 @@ sq:
comma: ","
edit: "Përpunojeni"
no_results: "S’u gjetën përfundime"
show_all: "Shfaqi krejt"
admins:
dashboard:
......@@ -53,13 +54,13 @@ sq:
version_failed: "S’u arrit merrej version software-i"
unknown_error: "Gjatë kontrollit ndodhi një gabim i papërcaktuar"
actions: "Veprime"
offline_since: "jashtë linje prej:"
offline_since: "i palidhur prej:"
last_check: "kontrolli i fundit:"
more_info: "shfaq tepër dhëna"
check: "kryej një provë lidhjes"
recheck:
success: "Nyja u kontrolluar sërish."
failure: "Kontrolli nuk u krye."
failure: "Kontrolli s’u krye."
follow_link: "hape lidhjen shfletues"
no_info: "S’ka dhëna tjera këtë pikë"
server_software: "Software shërbyesi:"
......@@ -72,6 +73,9 @@ sq:
unchecked:
one: "Ka ende një nyjë s’është kontrolluar fare."
other: "Ka ende <%= count %> nyja s’janë kontrolluar fare."
version_failed:
one: "Ka një nyjë s’ka version (nyjë e vjetër, pa NodeInfo)."
other: "Ka <%= count %> nyja s’kanë version (nyja vjetëra, pa NodeInfo)."
errors:
one: "Prova e lidhjes u përgjigj me një gabim për një nyjë."
other: "Prova e lidhjes u përgjigj me një gabim për <%= count %> nyje."
......@@ -84,26 +88,42 @@ sq:
success: "Aspekti juaj i ri <%= name %> u krijua"
failure: "Krijimi i aspektit dështoi."
errors:
connection: "S’arrihet lidhet te shërbyesi."
timeago:
prefixAgo: ""
prefixFromNow: ""
suffixAgo: " parë"
suffixFromNow: "nga tani"
inPast: " çdo çast nga tani"
seconds: " pak se një minutë"
minute: "rreth një minutë"
minutes: "%d minuta"
minutes:
one: "1 minutë"
other: "%d minuta"
hour: "rreth një orë"
hours: "rreth %d orë"
hours:
one: "rreth 1 orë"
other: "rreth %d orë"
day: "një ditë"
days: "%d ditë"
days:
one: "1 ditë"
other: "%d ditë"
month: "rreth një muaj"
months: "%d muaj"
months:
one: "1 muaj"
other: "%d muaj"
year: "rreth një vit"
years: "%d vjet"
years:
one: "1 vit"
other: "%d vjet"
wordSeparator: " "
contacts:
add_contact: "Shtoni kontakt"
aspect_chat_is_enabled: "Kontaktet këtë aspekt janë gjendje fjalosen me ju."
aspect_chat_is_not_enabled: "Kontaktet këtë aspekt s’janë gjendje fjalosen me ju"
aspect_list_is_visible: "Kontaktet këtë aspekt janë gjendje shohin njëri-tjetrin."
aspect_list_is_not_visible: "Kontaktet këtë aspekt s’janë gjendje shohin njëri-tjetrin."
remove_contact: "Hiqe kontaktin"
......@@ -115,25 +135,45 @@ sq:
my_stream: "Rrjedhë"
my_aspects: "Aspektet e mia"
videos:
watch: "Shiheni këtë video te <%= provider %>"
unknown: "Lloj i panjohur videoje"
search_for: "Kërkoni për <%= name %>"
publisher:
at_least_one_aspect: "Duhet publikoni paktën një aspekt"
limited: "I kufizuar - postimi juaj do shihet vetëm nga persona me cilët ndani gjëra"
public: "Publik - postimi juaj do jetë i dukshëm nga kushdo dhe motorët e kërkimeve do jenë gjendje ta kapin"
near_from: "Postuar nga: <%= location %>"
option: "Përgjigjiuni"
add_option: "Shtoni një përgjigje"
question: "Pyetje"
markdown_editor:
preview: "Paraparje"
write: "Shkruani"
tooltips:
bold: " trasha"
italic: " pjerrëta"
heading: "Titull"
insert_link: "Futni lidhje"
insert_image: "Futni figurë"
insert_ordered_list: "Futni listë renditur"
insert_unordered_list: "Futni listë parenditur"
preview: "Paraparje mesazhi"
write: "Përpunoni mesazhin"
cancel: "Anulojeni mesazhin"
quote: "Futni citim"
code: "Futni kod"
texts:
strong: "tekst me trasha"
italic: "tekst me pjerrëta"
heading: "tekst titulli"
insert_link_description_text: "jepni këtu përshkrimin e lidhjes"
insert_link_help_text: "Futeni lidhjen këtu"
insert_image_description_text: "jepni këtu përshkrimin e figurës"
insert_image_help_text: "Futeni lidhjen e figurës këtu"
insert_image_title: "jepni këtu titullin e figurës"
list: "tekst liste këtu"
quote: "tekst citimi këtu"
code: "kod këtu"
mention_success: "U përmend me sukses: <%= names %>"
bookmarklet:
post_something: "Postoni diçka te diaspora*"
post_submit: "Po parashtrohet postimit…"
post_submit: "Po parashtrohet postimi…"
post_success: "U postua! Po mbyllet dritarja flluskë…"
infinite_scroll:
no_more: "S’ka postime."
no_more_contacts: "S’ka kontakte."
aspect_dropdown:
add_to_aspect: "Shtoni kontakt"
select_aspects: "Përzgjidhni aspekte"
......@@ -146,12 +186,9 @@ sq:
error: "S’u fillua dot ndarja e gjërave me <%= name %>. Mos po i shpërfillni?"
error_remove: "S’u hoq dot <%= name %> prej aspekti :("
toggle:
zero: "Përzgjidhni aspekte"
one: " <%= count %> aspekt"
other: " <%= count %> aspekte"
show_more: "shfaq tepër"
failed_to_like: "Pëlqimi dështoi!"
failed_to_reshare: "Rindarja dështoi!"
failed_to_post_message: "Postimi i mesazhit dështoi!"
failed_to_remove: "Heqja e zërit dështoi!"
comments:
......@@ -159,7 +196,6 @@ sq:
hide: "Fshihi komentet"
no_comments: "Ende s’ka komente."
reshares:
duplicate: "Bukur, ë? E keni ndarë një herë me tjerët atë postim!"
successful: "Postimi u rinda me sukses me tjerët!"
post: " rindahet me tjerët postimi i <%= name %>?"
aspect_navigation:
......@@ -173,6 +209,7 @@ sq:
alright_ill_wait: " rregull, do pres."
preparing_your_stream: "Po përgatitet rrjedha juaj e personalizuar…"
photo_uploader:
upload_photos: "Ngarkoni foto"
looking_good: "O Zot, sa bukur dukeni!"
completed: "<%= file %> u plotësua"
error: "Ndodhi një problem teksa ngarkohej kartela <%= file %>"
......@@ -194,7 +231,6 @@ sq:
edit: "Përpunojeni"
add_some: "Shtoni ca"
you_have_no_tags: "S’keni etiketa!"
ignoring: "I shpërfillni krejt postimet prej <%= name %>."
bio: "Jetëshkrim"
location: "Vendndodhje"
gender: "Gjini"
......@@ -204,13 +240,17 @@ sq:
posts: "Postime"
conversation:
participants: "Pjesëmarrës"
create:
no_recipient: "Hej, pari lypset shtoni një marrës!"
new:
no_contacts: "Lypset shtoni ca kontakte përpara se filloni një bisedë."
notifications:
mark_read: "Shënoje si lexuar"
mark_unread: "Shënoje si palexuar"
new_notifications:
one: "Keni <%= count %> njoftim palexuar"
other: "Keni <%= count %> njoftime palexuar"
stream:
hide: "Fshihe"
......@@ -225,11 +265,12 @@ sq:
show_nsfw_posts: "Shfaqi krejt"
hide_nsfw_posts: "Fshihi postimet #nsfw"
follow: "Ndiqe"
unfollow: "Mos e Ndiq Më"
unfollow: "Mos e ndiq më"
enable_post_notifications: "Aktivizo njoftimet për këtë postim"
disable_post_notifications: "Çaktivizo njoftimet për këtë postim"
permalink: "Permalidhje"
via: "përmes <%= provider %>"
no_posts_yet: "Këtu s’ka ende postime për t’i shfaqur."
likes:
zero: "<%= count %> Pëlqime"
......@@ -241,6 +282,11 @@ sq:
one: "<%= count %> Rindarje"
other: "<%= count %> Rindarje"
comments:
zero: "<%= count %> komente"
one: "<%= count %> koment"
other: "<%= count %> komente"
more_comments:
zero: "Shfaq <%= count %> komente tjera"
one: "Shfaq edhe <%= count %> koment tjetër"
......@@ -248,7 +294,6 @@ sq:
followed_tag:
title: "#Etiketa ndjekura"
contacts_title: "Persona me këto etiketa profil"
add_a_tag: "Shtoni një etiketë"
follow: "Ndiqe"
......@@ -283,15 +328,7 @@ sq:
close: "Mbylle"
viewer:
stop_following_post: "Resht ndjekuri postimin"
follow_post: "Ndiqe postimin"
like: "Pëlqejeni"
unlike: "Shpëlqejeni"
reshare: "Rindajeni"
reshared: "I rindarë"
comment: "Komentojeni"
home: "Kreu"
poll:
vote: "Votoni"
......@@ -301,5 +338,10 @@ sq:
count:
one: "1 votë deri tani"
other: "<%=count%> vota deri tani"
answer_count:
zero: "0 vota"
one: "1 votë"
other: "<%=count%> vota"
show_result: "Shfaqe përfundimin"
close_result: "Fshihe përfundimin"
your_vote: "Vota juaj"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment